kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní orientovaný kostel s užším polygonálním presbytářem a hranolovou věží je umístěn ve východní části areálu bývalého hřbitova. K presbytáři přiléhají ze severní i jižní strany půdorysně obdélné sakristie. Okna lodi, chóru i věže jsou zakončena stlačeným obloukem. Výjimkou je jedno zaslepené okno s hrotitým obloukem na východní stěně presbytáře. Vstupy jsou pravoúhlé v kamenných portálech. Střechy presbytáře a sakristií jsou valbové, loď je zastřešena sedlově s dvojicí volských ok na každé ze střešních rovin, věž má nízkou jehlancovou střechu. Z chóru se tyčí šestiboká sanktusníková věž krytá plechovou krytinou zakončená korouhvičkou s cibulí a křížkem. Ostatní krytinu tvoří červená pálená taška. Fasáda kostela je bílá se zdůrazněnými nosnými a kamennými prvky (opěráky, ostění vstupů, šambrány, římsy). Na jednom z nárožních opěráků presbytáře a na stěně sakristie je umístěn mělký reliéf s erbem rodu Lungviců/Lungwitzů. Na věži je umístěn letopočet 1780 vztahující se k dostavbě kostela v témže roce. Nad průběžnou kordonovou římsou je ze západní strany reliéf muže v obdélném poli. Areál vymezuje plná omítaná cca 2 m vysoká zeď ze severní strany prolomená branou vsazenou mezi dva zděné pilíře. Korunu ohradní zdi kryjí pálené tašky u branky a čtvercové kamenné desky. Vstupní branka je novodobá. Ve stěně zdi je zabudován výklenek se dvěma pilastry po stranách a segmentovým zakončením s profilovanou arkádou. Pamětní kříž přiléhá z vnější strany k ohradní zdi areálu kostela. Tvoří jej na kamenném soklu stojící hranolová patka s hranolovým dříkem, který má v přední části obdélníkové vpadlé pole pro nápisovou desku. Na dřík je nasazena směrem vzhůru se zužující tříetážová hlavice. První etáž je pravoúhlá s ostrými rohy, zbylé dvě jsou zaoblené a mezi sebou odděleny výžlabkem. Všechny tři části jsou profilované. Na nejvyšší do špice profilovanou etáž je načepován kovový latinský jetelový kříž, jehož ramena jsou zdobena kovanými volutami. Voluta vpravo dole chybí. Kříž je doplněn poměrově malým ukřižovaným Kristem.