kostel sv. Martina

1/ kostel 2/ ohradní zeď 3/ brána 1) kostel Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Sestává z obdélné lodi, užšího presbytáře s trojbokým závěrem a dvou hranolových věží po stranách presbytáře. Střechy jsou kryté pásy pozinkovaného plechu. Omítky hladké, štukové. Loď má poměrně nízkou valbovou střechu; vikýře se sedlovou stříškou. Fasády člení předsazený omítaný sokl, korunní desková římsa podložená oblounem a na podélných stěnách lisénové rámce. V Z zdi obdélný pískovcový portál s vnější lištou (dvoukřídlové dveře s diagonální výplní); stejný portál v S a J zdi (zde také s dveřmi, ale pouze iluzivní). V podélných zdech tři páry nevysokých obdélných oken s půlkruhovými záklenky a lištovými šambránami (v horních rozích vykrojenými) s uchy, kapkami a vrcholovým klenákem (dřevěný rám). V ose Z zdi obdobné slepé okno; při V konci J zdi zazděné gotické okno. Presbytář má podélné stěny zakryté hmotou věže; zvenku vidět jen tři stěny závěru zesílené opěráky v nárožích (svislé stěny, obloukovitě proláklé pultové stříšky). Střecha nízká sedlová s valbami nad závěrem; hřeben níže než na lodi; ve V části hřebene osmiboký sanktusník s cibulovou stříškou, opláštěný pozinkovaným plechem. Nad opěráky pokračují ke korunní římse lisény, v jejichž místě se lomí profilovaná korunní římsa; stěny obíhá omítnutý sokl. V každé stěně jedno okno (shodně řešené jako u lodi; pouze V okno má termální tvar). Jižní věž je zastřešena cibulovou bání s osmibokou lucernou s hrotnicí ve vrcholu; krytina z pozinkovaného plechu. Fasády po výšce rozděleny jednou kordonovou římsou situovanou cca do úrovně koruny stěn lodi; ve spodní etáži pak lisénový rám usazený na omítnutý sokl; v horní etáži obíhá pouze předsazený pás nad kordonovou římsou; korunní římsa zděná s jednodušším profilem. V S zdi obdélný portál s pískovcovým ostěním a vnější lištou (dvoukřídlové dveře s diagonální výplní); v přízemí jedno okno ve V a Z zdi (dřevěný rám, mříž); v 1. patře jedno obdélné okno s pískovcovým ostěním s lištou (dřevěný rám); ve 2. patře (Z, V a J stěna) tři nižší obdélná okna s půlkruhovým záklenkem a lištovými šambránami s vykrojenými horními rohy (dřevěné žaluziové výplně). Severní věž se shoduje v dispozici, zastřešení i členění fasády s jižní věží; v detailech se liší otvory (v S zdi opět obdélný portál s tesaným ostěním; přízemí má jedno obdélné okno ve V zdi; v 1. patře shodně jedno obdélné okno v S zdi a navíc zazděné štěrbinovité okénko ve V zdi; ve 2. patře tři stejně řešená okna). Loď má v interiéru dlažbu z pískovcových desek; pod lavicemi cihelnou. Strop vodorovný omítnutý s výraznějším fabionem, pod nímž průběžný plastický pásek; na ploše velké obdélné zrcadlo s oválným otvorem s mřížkou uprostřed (při východní stěně vystupuje z roviny podhledu útvar připomínající trojbokou výseč). V místě iluzivního J vchodu výklenek se sochou P. Marie Lurdské. Vítězný oblouk má půlkruhovou archivoltu. Dřevěnou kruchtu podepírají dva žulové sloupy; strop podkruchtí trámový s prkenným podhledem; poprsnice ve střední části segmentově vykrojená, ze soustružených baluster. V SZ rohu dřevěné schodiště; slepé schodiště stejné konstrukce i v rohu JZ. Presbytář má pískovcovou dlažbu o schod výše. Nad obdélnou částí valená klenba s výsečemi; v místě výběhů stěn závěru příčný pas a nad závěrem klášterní klenba s pasy na hranách; patky klenby podloženy římskami s čabrakou. V J zdi portál do sakristie a v S do podvěží; oba osazeny obdélným pískovcovým ostěním s vnější lištou (dvoukřídlové kazetové dveře). V J zdi obdélné okno se segmentovým záklenkem, vedoucí na oratoř. Jižní věž slouží v přízemí jako sakristie; strop dřevěný trámový s omítnutým podhledem; cihelná podlaha; v JZ rohu dřevěné schodiště. 1. patro (zřejmě oratoř) má prkennou podlahu; strop jako v přízemí; v JZ rohu dřevěné schodiště; okno do presbytáře překlenuto segmentovým pasem. 2. patro má prkennou podlahu; prostor otevřen do krovu (žebřík do půdy); v S zdi půlkruhově překlenutý průchod na půdu presbytáře. Severní věž má v přízemí cihelnou dlažbu (ve středu pás pískovcových desek); dřevěný strop s omítnutým podhledem; v SV rohu dřevěné schodiště. V 1. patře prkenná podlaha; trámový strop; žebřík do 2. patra; v J zdi segmentově překlenutý výklenek. Ve 2. patře prkenná podlaha; strop není ( bez přístupu do krovu); do půdy presbytáře obdélný průchod; ručně tesaná zvonová stolice se dvěma zvony (jeden ještě s gotickou majuskulí). Krov lodi je hambalkový, vázaný ležatou stolicí. Krov presbytáře hambalkový, s konci hambalků podepřenými stojatými stolicemi. 2) ohradní zeď Zeď vymezuje nevelký prostor polygonálního obrysu. Je vystavěná z lomového kamene, povrch opatřen hrubou nebo hladkou omítkou (severní strana). Výška hradby se pohybuje kolem 1,5 m. Jednostranně spádovaná koruna je překryta cihlami a betonovou vrstvou nebo velkými plochými kameny. V severní části zeď plynule přechází v branku s půlkruhovým zakončením. Na jižní straně je k ohradní zdi přistavěna márnice (dnes již jen obvodové zdi). 3) brána Brána je situována v severní části ohradní zdi. Vstupní otvor je půlkruhově zakončený, lemovaný pískovcovými pilířky s předsazenými soklíky a hlavicemi a završený segmentovým pískovcovým(?) frontonem s profilovanou římsou, přímými náběhy a vrcholovým klenákem. Fronton je kryt plechem. Vrata jsou dvoukřídlová s diagonální výplní (možná 18. století). Ve vstupu tři pískovcové schodišťové stupně s oblounkovým nosem.