kostel sv. Maří Magdalény

Kostel sv. Máří Magdaleny stojí v obci Majdalena, východně od středu obce, směrem k řece Lužnici. Jednoduchá orientovaná jednolodní obdélníková, pozdněgotická stavba z r. 1534 (chór a část lodi) s apsidovým trojbokým závěrem zevně s 2x odstupňovanými opěráky a obdélnou sakristií na severní straně. Věž přistavěna k hl.průčelí na konci 19.stol. spolu s prodloužením lodi. Jednoduchá orientovaná jednolodní obdélníková, pozdněgotická stavba z r. 1534 (chór a část lodi) s apsidovým trojbokým závěrem zevně s 2x odstupňovanými opěráky a obdélnou sakristií na severní straně. Okna lomená,hrotitá bez kružeb, vitráže v olovu-šestiúhelníkové prvky bezbarvé lité,.Při severní a jižní straně lodi po jednom opěráku. Věž přistavěna k hl.průčelí na konci 19.stol. spolu s prodloužením lodi. Portálek prostý hrotitý s kamenným ostěním.. Prostor presbytáře zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby se závěrem. Loď plochostropá s kruchtou.V jižním boku závěru segmentem uzavřené sedile s pozdněgotickou malbou Krista Trpitele(renov.). V severní zdi presbytáře kamenná konzola s rožmberským znakem Střecha sedlová s valbou nad závěrem, krytá keramickou pálenou taškou typu bobrovka. V jižní fasádě zazděný pravoúhlý okosený portál. Oltář raně barokní tabulový s dřevěnými soškami sv. Vavřince, Floriána a Kateřiny a obrazem sv Máří Magdalény od J. Philippota z pol. 19.stol.Na sloupkovém tabernáklu krucifix s Máří Magdalénou a andílky. V lodi po obou stranách triumfálního oblouku na stěně malované oltáře s lidovými obrazy sv. Jana Nepomuského a sv. Václava. Kazatelna s varhany barokní. Na severní straně lodi nástěnný obraz sv. sv.M.Magdalény, myjící nohy spasiteli od J.Jelínka (1943),od téhož malíře dva andělé po stranách triumf.oblouku. Na jižní straně lodi krucifix z 1.pol.15.stol., na konzole v presbytáři barokní dřevořezba sv. Máří Magdalény. Vedle sedile pamětní litinová deska z r. 1857. V presbytáři mramorová křtitelnice z r. 1858 s barok. cínovým víkem se skupinou křtu Páně. Deskové obrazy Mistra Třeboňského a dvě křídla oltáře z doby kol.r.1450, přenesené sem na poč.18.stol. z Třeboně jsou v Národní galerii v Praze. Socha P.Marie ze 40.let 25.stol.(Alšova jihočeská galerie na Hluboké n.Vlt. ), Sv.Jan Evangelista 1520-25 (Národní galerie Praha). Sakristie je obdélná zděná obdélná stavba při severní straně lodi s pultovou střechou, krytou keramickou krytinou typu bobrovka.