kostel sv. Klementa Maria Hofbauera

Kostel sv. Klementa M. Hofbauera je vybudován na dlouhé úzké svažující se parcele na místě rodného domu K. M. Hofbauera zbouraného roku 1932. Jde o jednolodní orientovanou obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem. Na zúžené kněžiště a loď v jedné ose navazuje snížená sakristie. Osově umístěná hranolová věž ze severní strany předstupuje do uličního průčelí, takže fasáda kostela sleduje uliční čáru. Na severní straně ponechána původní segmentově zakončená brána do kláštera, nad níž je v kruhovém poli reliéfně proveden znak řádu. Brána však po zboření sousedního navazujícího domu a přeměně jeho parcely na parkoviště ztratila svůj význam. Po obou stranách věže se nachází segmentově zakončené vstupy do kostela, k nimž vede několik schodů. Věž do ulice vertikálně člení kruhové okno s nadokenní segmentovou římsou, z níž směrem vzhůru vybíhá profilovaný úzký pás rámující sochu sv. Klementa M. Hofbauera umístěnou na konzole ve svrchu kryté nice, nad níž je prolomen úzký obdélný segmentově ukončený okenní otvor s okenicemi. Tento otvor se opakuje i na bočních hranách věže a skrývá dva zvony. Nad severně situovaným uličním vstupem se nachází malé čtvercové dvoudílné okno. Pod hlavní římsou, obíhající po celém obvodu věže, je z každé strany proveden motiv slepého kruhového okna. Věž má nízkou jehlancovou střechu s kovovým křížem ve vrcholu. Loď kostela osvětluje celkem šest oválných oken s vitrajemi (v obou bočních zdech prolomeno po třech oknech). Okna (ze severní a jižní strany jedno) zůženého presbytáře jsou umístěna výše než okna lodi, takže proráží hlavní římsu a vystupují nad okraj střechy. Zvýšené přízemí obdélné sakristie se zadním vstupem má v bočních i zadní stěně po třech malých téměř čtvercových dvoudílných oknech, která spočívají na podokenní římse. Všechna okna vsazena do mělkých špalet. Suterén sakristie osvětlen malými obdélnými zamřížovanými okny. Fasáda kostela je ponechána hladká, bílé omítky. Sedlová střecha kostela je v části do ulice doplněna částí střechy valbové, do níž je vsazena hmota věže. K zadnímu štítu kostela přiléhá valbová střecha sakristie. Loď kostela zaklenuta valenou klenbou. V přízemí věže je kaple sv. Klementa - původně světcova rodná místnost. Autorem sochy světce na průčelí je vídeňský sochař H. Andree. Za kostelem se nachází klášter redemptoristů, který byl v Tasovicích založen roku 1929.