kostel sv. Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny je jednolodní obdélníková stavba s odseknutým presbytářem a sakristií přiléhající ke kostelu z jižní strany. Střechy jsou sedlové, v přechodu mezi hlavní lodí a presbytářem vystupuje věžička s oplechovanou cibulovou střechou. Západním průčelí, kde je umístěn hlavní vstup do sakrální stavby, má vykrojené rohy a zdvojené pilastry s korintskými hlavicemi a profilovanou korunní římskou. Nad jí je štít s proláklými rameny a trojúhelníkovým frontonem se sochou svaté Kateřiny umístěnou na vrcholu. Vstup je pravoúhlým pískovcovým ústupkovým portálem s prolamovaným segmentovým frontonem s aliančním erbem. V ploše nad vstupním portálem kartuše s plochým akantovým chronogramem „Deo oMnIpotentI et sanCtae CatharInae“ (1703), po stranách prázdné niky. Severní a jižní strana je vertikálně členěna pomocí zdvojenými pilastrů; horizontálně soklem, okenními osami (kalusová, oválná a polokruhová okna) a korunní římsou. Architektonické prvky jsou vyvedeny ve žluté barvě, zbytek fasády bílý. V interiéru kostela je severní a jižní stěna vždy dvakrát ustoupena, čímž vznikl výklenek pro čtyři oltáře vymezené pilastry. V interiéru kostela se nedochoval téměř žádný mobiliář. V presbytáři je zděný oltářní stůl s novodobým křížem. Architektonicky je interiér členěn svazkovými pilastry s korintskými hlavicemi; horizontálně soklem a bohatě profilovanými římsami. Kostel neprošel od výstavby výraznou stavební úpravou. Kvůli tomu, že stojí na břehu řeky Labe, byl postižen při povodních 2002 i 2013. Ohradní zeď, která vymezuje prostor okolo kostela je vystavěna z lomové opuky a zakončena cihlami na zešikmené koruně. Proti vstupnímu portálu kostela přerušena brankou s dvojicí hranolových pilířů, které jsou ukončeny sedlovými střechami, mezi nimi visí novodobá brána. Dvoupatrová věžová zvonice stojí jižně za ohradní zdí, zakončena je jehlancovou střechou ze všech čtyř stran prolomena vikýřem a křížem na vrcholu. Zvonové patro je zvýrazněno lizénovými rámy a otevřeno půlkruhovými zvukovými okny s dřevěnými okenicemi. Vstup opatřen barokním kamenným rámem s ušima a kapkami. Exteriérové fasády zvonice jsou řešeny jako u kostela, tedy architektonické prvky žluté a zbylé plochy bílé.