kostel sv. Jiljí

Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Loď obdélná. Presbytář užší, trojboce uzavřený. Západnímu průčelí lodi představěna osová věž o čtvercové základně. Po S boku presbytáře lehce obdélná sakristie. K západnímu okraji S fasády lodi přiléhá obdélná předsíň s oratoří v patře. Fasády hladké, bez členění; pod stávající štukovou vrstvou patrné malované členění. Loď je kryta strmou sedlovou střechou; tašky esovky. Na podélných stěnách profilovaná korunní římsa. V patách štítů žulové konzolky; cípy Z štítu trojúhelné, zděné; místo V štítu pouze dozdívky při patách. V podélných stěnách 2 okna s půlkruhovým záklenkem. Presbytář má sedlovou střechu navazující z lodi, nad stěnami závěru valby; tašky esovky. Koruna stěn výše, než na lodi; profilace římsy stejná. Interiér osvětlují 4 okna (po jednom ve stěnách závěru a zbývající na J straně) s lomeným záklenkem. Věž má střechu ve tvaru cibulové báně; krytina z eternitových(?) šupin, hrotnice. Koruna zdiva těsně nad hřebenem střechy lodi; cihelná římsa obdobná jako u lodi. Západní stěna v rozsahu skoro celé spodní poloviny zesílena přizdívkou s šikmým lícem (horní okraj přizdívky zvýrazněný římskou chráněnou plechem). Přízemí věže osvětleno od J okénkem s kamenným ostěním (částečně zazděným); podobné okénko i na Z straně; 1. patro bez oken; ve 2. patře na Z štěrbinové okénko; ve 3. patře na J straně štěrbina; v posledním podlaží na J, Z a S straně okno se segmentovým záklenkem, nad nímž kruhový plechový ciferník. Sakristie má sedlovou střechu ukončenou na S valbou; krytina bobrovky. Jednoduše profilovaná korunní římsa. Na S straně vstup se stlačeným záklenkem, interiér osvětlený od Z a V oválným oknem. Předsíň s oratoří v patře kryje nižší valbová střecha; krytina z tašek esovek. Korunní římsa jednoduše profilovaná, omítky hladké s malovanými lisénovými rámy. V S zdi půlelipticky ukončený vstup, těsně nad dveřmi zploštělý oválný nadsvětlík. Na schodiště ústí od Z termální okno; oratoř osvětlena od S dvěma obdélnými okny s půlkruhovým záklenkem (pasparta). V pravé části S zdi v přízemí půlkruhově ukončená vpadlina.