kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele je orientován presbytářem k východní straně. Objekt je vystavěný z opracovaných pískovcových bloků. Stavba se nachází západně od centra obce, v linii souběžně s místní komunikací ve směru k obci Troskovice. Kostel je obdélného půdorysu s apsidovým závěrem presbytáře a hranolovou věží nad západním průčelí. Věž je dvoupatrová, oddělena profilovanou obvodovou pásovou římsou s obloučkovým ornamentem, v patře se zvonovými okny bedněnými dřevěnými okenicemi, střecha jehlancově zakončená s makovicí a latinským křížem ve vrcholu. Hlavní vstup do objektu je v podvěží s předloženým dvoustupňovým pyramidálním schodištěm, dvoukřídlé dřevěné dveře jsou zdobené kazetami se segmentovým nadpražím, vsazené do ústupkového portálu, v horní části s trojúhelníkovou stříškou ukončenou dvojitou římsou s výžlabkem, vystupující z líce stěny věže, v ploše s řeckým křížem. Nad vstupními dveřmi do kostela je proraženo okno 1. patra. K věži jsou přistavěna v nárožích lodi kvádrová tělesa bočních schodišťových vstupů na hudební kůr, v patře osvětlena obdélnými okénky sklenutými plným obloukem, schodiště jsou zakončena stanovými stříškami s oplechováním. Po obvodu stavby probíhá soklová podezdívka ze čtyř řad opracovaných pískovcových bloků do výšky cca 120 cm. Loď kostela je členěna mírně vystouplými lizénovými rámci, které přecházejí do podokapní římsy s obloučkovým ornamentem. Okna hlavní lodi zapuštěná, obdélná, v horní části segmentově zaklenutá plným obloukem, dělená do třech svislých pásů. Pod okny lodi uplatněna malá sdružená okénka v ose. Presbytář kostela je osvětlen čtyřmi identickými okny jako u lodi kostela. K severní straně presbytáře byla přistavěna sakristie se samostatným zvýšeným vstupem se čtyřmi stupni osazenými v plném kamenném zábradlí po stranách, orientovaným do prostoru hřbitova, sakristie je přístupná obdélnými dřevěnými dveřmi zakončenými segmentovým nadpražím a její prostor je osvětlen menším okénkem k východní straně. Do lodi kostela byly dříve používány od severní a jižní strany boční vstupy, v současné době je umožněn vstup do objektu lodi pouze hlavním vstupem v podvěží. Stavba je neomítnuta, vystavěna z pískovcových kvádříků s tzv. gotickou vazbou. Střecha presbytáře je o nižším hřebenu, okapová strana kopíruje jeho půdorys. V zadní části střešního hřebene lodi je osazena ve směru k presbytáři šestiboká sanktusová oplechovaná věžička, zakončená jehlancovou stříškou s makovicí a latinským křížem. V sanktusníku je zavěšen novodobý zvon. Krov střechy bedněn s pokládkou eternitových šablon šedé barvy pokládaných nakoso, v podvěží pásy z pozink. plechu sesazených do tzv. falců s nátěrem vínové barvy, pásy plechu pokrývají střechu sakristie a ukončení štítového pole hlavní lodi.