kostel sv. Jana Evangelisty

Kostel je zděná omítnutá stavba na obdélném půdorysu s užším presbytářem s trojbokým závěrem, s patrovou oratoří na jižní straně lodi, proti ní situovanou věží na severní straně lodi a s předsíní na západě. Západní průčelí lodi chrání v dolní části dvakrát odstupňovaný sokl. Členícími prvky jsou průběžné pilastry a lizénové rámy. Pilastry se nacházejí po obou stranách střední osy a u zaoblených nároží. Mají soklovou patku a římsovou hlavici, nad níž je prosté kladí. Lizénové rámy jsou uvnitř polí, vymezených pilastry, vodorovné lizény rozdělují stěnu zhruba v polovině. Dolní vodorovná lizéna pak zároveň tvoří horní stupeň soklu. Takovéto členění se opakuje i na ostatních fasádách lodi i presbytáře. V horní části západní stěny lodi se nachází velký obdélný, segmentově zakončený okenní otvor v šambráně – dnes zazděný. Nad bohatě profilovanou hlavní římsou, zalamující se nad pilastry a obíhající celý kostel, se zvedá štít. Má mírně zvlněná křídla a ukončen je trojúhelným nástavcem, lemovaným profilovanou římsou. Svislými členícími prvky štítu jsou pilastry a hranolové sloupky s čučkem, které oddělují křídla (pilastr je na vnitřní straně, sloupek na straně vnější). Uprostřed štítu je edikula, jejíž půlkruhově zakončená nika je prázdná. Pod edikulou je ještě parapetní pole. Vodorovným členícím prvkem štítu je dvakrát odstupňovaný sokl v dolní části, který přechází i přes pilastry, sloupky a parapetní pole. V trojúhelném nástavci štítu je zazděný kruhový otvor. V dolní části západního průčelí lodi je ve střední ose obdélná předsíň. Podobně jako loď má i předsíň zaoblená nároží, sokl je zde pouze jednostupňový. Všechna tři průčelí předsíně člení pilastry, vždy u nároží. Mají soklovou patku a římsovou hlavici. V západní stěně předsíně je vstup – dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce. Každé křídlo je rozděleno v polovině na dvě obdélná pole, v nichž jsou prkna kladena klasovitě (v horní polovině směřuje klas dolů, v dolní polovině pak nahoru). Prkna i rám jsou pobité hřeby. Kolem dveří je šambrána s ušima, kapkou a zvýrazněným vnějším okrajem. Podobná šambrána i dveře jsou také v severní stěně předsíně (dveře jsou buď nově zhotovené nebo renovované). V jižní stěně se – blíže styku předsíně s lodí – nachází obdélné dřevěné dvoukřídlé okno ve špaletě. Zabezpečené je jednoduchou vnější mříží. Všechny tři stěny předsíně ukončuje římsa, profilovaná stejně jako hlavice pilastrů. Předsíň má valbovou střechu, krytou dvojitě kladenými bobrovkami. Jižní průčelí lodi má stejné členění pilastry a lizénovými rámy, jako fasáda západní. V ose první a druhé od západu je obdélné, segmentově zakončené okno ve špaletě, lemované šambránou se zvýrazněným vnějším okrajem. Okno je dřevěné, rozdělené jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi. Každé takto vzniklé pole je pak ještě členěné tenkými příčlemi do kříže. V ose třetí od západu je zasazena patrová oratoř, vysoká stejně jako loď a presbytář. Také oratoř má zaoblená nároží a stejné členění pilastry a lizénovými rámy, jako celý kostel. Západní a východní stěna oratoře jsou bez otvorů, v jižní stěně je půlkruhově zakončené okno ve špaletě, lemované šambránou. Rozdělené je dvěma vodorovnými a dvěma svislými příčlemi. Presbytář i jeho trojboký závěr jsou členěné stejně, jako celý kostel. Rozdíl je pouze v tom, že nároží nejsou zaoblená a stýkají se u nich dva sousední pilastry. Ve stěnách závěru i presbytáře je obdélný, segmentově zakončený okenní otvor, lemovaný šambránou se zvýrazněným vnějším okrajem. V jižní a severní stěně presbytáře je okno členěné třemi svislými a pěti vodorovnými tenkými příčlemi, v obou šikmých stěnách závěru je pak okno stejné, jako v jižním průčelí lodi. Střední rovná stěna závěru má otvor zazděný, nachází se v něm freska. Je již dosti špatně zřetelná – po obou stranách lze rozeznat postavu anděla (levý klečící se sepjatýma rukama, pravý snad stojící) uprostřed nahoře pak Nejsvětější svátost (?), obklopenou paprsčitou svatozáří. Severní průčelí lodi je dvouousé, stejného členění jako jeho jižní protějšek. Rozdíl je v tom, že proti oratoři se na severní straně nachází hranolová věž s přístavkem. Hranolová věž převyšuje vlastní kostel pouze o horní podlaží se zvonicí. Věž je vodorovně členěna jednostupňovým soklem, profilovanou hlavní římsou a dvěma dalšími římsami. První – mohutnější a s bohatší profilací – odděluje dole horní podlaží věže, druhá odděluje dole podlaží druhé shora. Východní stěna věže je prolomena celkem třemi obdélnými okny ve špaletě nad sebou, přičemž střední z nich je situováno více vpravo, než zbylé dvě. V dolním podlaží je okno největší, ve středním menší a nahoře nejmenší, téměř čtvercové. Zcela nahoře, v podlaží se zvonicí, se pak nachází okno, zakončené obloukem tvaru oslího hřbetu. Otvor, vyplněný vodorovně kladenými dřevěnými lamelami, je lemován úzkou šambránou a celek se nachází v lehce vpadlém obdélném poli. Zbývající dvě stěny věže jsou až na horní podlaží bez otvorů. Nahoře je v západní stěně jedno a v severní stěně pak dvě okna vedle sebe – stejná, jako ve východní stěně věže. V západní stěně je mezi oběma okny umístěn hodinový ciferník Jde o čtvercovou bílou desku s černými římskými číslicemi a černými ručičkami, zakončenými do tvaru lilie. Vzhledem k umístění ciferníku je v tomto úseku přerušena římsa, oddělující dole horní podlaží věže. Na severní stěně věže se – o podlaží níže – uprostřed nachází reliéfní deska s erbem Jaroslava Boryna ze Lhoty. Erb je lemovaný po obou stranách jónským sloupem, nahoře s architrávem. Ve štítu jsou dvoje překřížené dvojzubé vidle, v klenotu osm pštrosích pér. Po obou stranách štítu jsou bohatě rozevlátá přikrývadla. Věž má cibulovou střechu, nad níž se zvedá osmistěnná zvonička. Na plnou dolní část zvoničky navazuje střední s osmi otvory, oddělená nahoře i dole profilovanou římsou. Zvoničku zakončuje cibulová střecha, na ní je nasazena jehla, zakončená makovicí s patriarším křížem. Střecha včetně zvoničky je z červeně natřeného plechu. Na západní straně je k věži a k západnímu průčelí lodi napojen přístavek. Koruna jeho zdiva sahá k vodorovné lizéně, nacházející se pod okny lodi. V severní stěně přístavku jsou obdobné dveře jako na severní straně předsíně, dveřní otvor je nahoře zakončen do mírného segmentového oblouku. Nad dveřmi je malé obdélné okénko ve špaletě, rozdělené příčlemi do kříže. Západní stěna je bez otvorů. Přístavek má stanovou střechu. Střecha kostela je sedlová, nad presbytářem jehlancová, krytinou jsou dvojitě kladené bobrovky. Na obou stranách střechy jsou vždy dva výlezy. Fasády kostela jsou provedeny v monochromní bílé barvě.