kostel sv. Jakuba Většího

Areál kostela se rozkládá v záp. polovině rozlehlé obdélné návsi, zastavěné dnes z velké části novější zástavbou. Parkově upravená plocha areálu kolem kostela, původně hřbitov, je rovná, travnatá, řídce porostlá velkými listnatými i jehličnatými stromy. Areál sestává z vlastního kostela, sochy sv. Františka Xaverského při již. straně presbyteria (původně samostatná památka č.r. 2-2657) a vodního příkopu, obíhajícího ve dvou půloválných obloucích vnitřní plochu areálu. Součástí areálu je i rozlehlé vnější travnaté prostranství za příkopem (část parc. č. 4), osázené vzrostlými stromy, převážně lípami. V záp. části tohoto prostoru stojí pilířový podstavec kříže. Kamenný podstavec neznámého tvaru na vých. okraji areálu, zmiňovaný ve starší dokumentaci, nebyl již nalezen. Předmětem ochrany je: kostel, socha sv. Františka Xaverského, vodní příkop, kamenný podstavec v Z části areálu a pozemky vymezeného areálu.