kostel sv. Gotharda

Městský kostel sv. Gotharda stojí při jihovýchodním okraji historického jádra města, na ploše bývalého hřbitova, na terase podepřené na východní a jižní straně opěrnou zdí (součástí městské hradby). Jižním průčelím se obrací k Vinařické ulici, vedoucí přímo k hlavnímu náměstí. Pohledově kratší, hmotný kostel je obklopen hustou zástavbou městských domů a součástí jeho areálu je také klasicistní dům čp. 15. Klasicistní objekt na obdélném půdoryse stojící 11m od severní strany presbytáře, na místě středověké fary. Kostel je trojlodní basilikou s dlouhým polygonálním závěrem, hranolovou věží v severozápadním nároží, krytý vysokou jehlancovou střechou. K jižní zdi presbytáře přiléhá patrová obdélná sakristie. Částečně neomítané zdivo z opracovaného kamene prolamují jednoduchá a kružbová lomená a člení odstupněné opěráky, zdobená na presbytáři kraby a fiálami. Vstup vede bohatým profilovaným hrotitým portálem v severní předsíni. Z původní románské stavby je ve zdivu patrný jen torzální fragment nad arkádami mezi hlavní a boční lodi. Z původních středověkých konstrukcí, architektonických prvků a kamenické výzdoby je i přes historizující úpravy dochována velká většina, včetně pozdně gotického krovu. Předmětem ochrany je kostel, dům čp. 15, ohradní zeď areálu a k tomu náležející pozemky.