kostel sv. Bartoloměje

Kostel je situován v jižní části intravilánu obce. Jedná se o zděnou omítanou stavbu s obdélnou lodí a pravoúhle ukončeným presbytářem, který je orientován k severovýchodu. Loď s presbytářem jsou kryty sedlovou, nad závěrem presbytáře zvalbenou střechou krytou pálenou krytinou. Hlavnímu jihozápadnímu průčelí dominuje odsazená hranolová věž ukončená jednoduchou korunní římsou, nad kterou se vypíná cibulová střecha s lucernou a makovicí krytá plechovými šablonami. Nároží věže jsou armovány kamennými kvádry. Věž má ctyri podlaží, která jsou od sebe oddělena jednoduchými kordónovými římsami. V přízemí jihozápadního průčelí je v ose prolomen pravoúhle ukončený vstupní otvor vyplněný dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. První a druhé patro věže jsou osvětlovány drobnými obdélnými okny s kamenným ostěním, která jsou prolomena ve každém průčelí. Zvonové patro je prosvětleno hrotitými okenními otvory s kamenným ostěním umístěnými ve všech čtyřech stěnách, otvory vyplňují dřevěné horizontální žaluzie. Loď není od presbytáře viditelně oddělena a oba prvky tvoří jednolitý celek. Fasády jsou vertikálně členěny lizénovými rámy a horizontálně je clení kordónová římsa. Jihovýchodní průčelí je tříosé, v úrovni přízemí je členěno dvěma obdélnými okenními otvory a jižním vstupem ve střední ose. Okna jsou rámována štukovou šambránou s klenákem ve vrcholu, výplně tvoří dřevěná dvoukřídlá osmitabulková okna. Segmentově zakončený vstupní otvor je vyplněn dřevěnými dvoukřídlými dveřmi svlakové konstrukce. Patro, od přízemí vymezené kordónovou římsou, je prolomeno třemi půlkruhově ukončenými okenními otvory. Otvory jsou lemovány štukovou šambránou s vrcholovým klenákem Vyplňují je jednoduchá dřevená čtyřkřídlá okna, z vnější strany je před okny osazeno drátěné pletivo. Nad jihovýchodním a severozápadním nároží lodi jsou vztyčeny jehlancovitě ukončené pilíře. V severovýchodním průčelí presbytáře jsou vidět stopy po zazděném vstupním otvoru v úrovni přízemí a okenním otvoru v patře. Dnes je v zazdívce okenního otvoru prolomeno kruhové okno. Severozápadní průčelí ve v úrovni nad kordónovou římsou řešeno obdobně jako průčelí protilehlé. Přízemí je v krajních osách členěno dvěma okenními otvory. Interiér. Podvěží je zaklenuto jedním polem křížové klenby. V bočních stěnách jsou mělké segmentově ukončené výklenky. Vstupní otvor do lodi je pravoúhlý s kamenným ostěním. Loď je horizontálně členěna dvěma profilovanými římsami. Nižší odděluje okenní otvory v přízemí a patře a probíhá rovněž po zděné tribune. Z horní římsy pak vybíhají fabiony rákosového stropu. V severozápadní části lodi severovýchodně od vstupu je jednoramenné dřevené schodiště na zděnou tribunu, která je nesena dvěma zděnými sloupy. Naproti schodišti je novodobá zděná komora. Podlaha lodi je tvořena kamennými dlaždicemi. Půlkruhově ukončený vítězný oblouk je zvýrazněn širokou štukovou šambránou. Vlevo je dřevená kazatelna, vpravo půlkruhově ukončená nika. Okenní otvory v přízemní části jsou mají segmentově ukončené špalety. Špalety oken v patře jsou ukončeny půlkruhově. na tribune jsou postaveny funkční varhany z roku 1908. Plochostropému a velmi neobvykle řešenému presbytáři dominuje hlavní oltář sv. Bartoloměje. Po stranách presbytáře jsou vstupní otvory do sakristie (jihovýchodní strana), resp. komory (severozápadní strana). Ze sakristie vede na severovýchodní straně schodiště na kazatelnu. Na jihovýchodní straně je vstup do chodby, která probíhá za presbytářem a zpřístupňuje dřevené schodiště na zděný ochoz kolem presbytáře v patře. V chodbě byl na severozápadní straně vstupní otvor vyplněný dřevenými dveřmi svlakové konstrukce, který je z vnější strany dnes zazděn. ochoz presbytáře je osvětlen dvěma okenními otvory. Interiér věže je přístupný z tribuny. Jednotlivá podlaží jsou osvětlována drobnými okénky v segmentových do interiéru se rozevírajících špaletách. Ve druhém patře je v severovýchodní stene prolomen vstup do krovu kostela. Otvor je osazen pozdně gotickým kamenným portálem s okosením. Zvonové patro je osvětlováno čtyřmi hrotitými okny s kamenným ostřením. Zvonová stolice je bez zvonu. Nad zvonovým patrem je nízké podlaží osvětlené obdélnými okny na severozápadní a jihovýchodní straně. Krov nad lodí a presbytářem vlašské soustavy, s několika poměrně vyznanými odlišnostmi oproti tradiční konstrukci. Především jsou prvky rozděleny na plné a prázdné vazby. Základem plné vazby je trojúhelník složený z vazného trámu a dvojice symetrických nosníku, které jsou ve vrcholu zapuštěny do věšadlového sloupku. Sloupek je do vazného trámu cepován a spoj ztužen železnou pásovinou. Konstrukci doplňují klasové vzpěry, které jsou začepovány do vazného trámu a nosníku. Tak jako u tradičního vlašského krovu je do vrcholu sloupku vložena vrcholová krokev, která je ovšem v tomto případě spíše vaznicí. Druhá vaznice je zakampována do nosníku přibližně uprostřed. Do vaznic jsou pak zakampovány krokve, které jsou spodní částí začepovány do vazného trámu. Krokve v prázdných vazbách jsou začepovány do rozpěr vložené mezi vazné trámy. Vybavení interiéru je v relativně dobrém stavu. Presbytáři dominuje dřevený oltář sv. Bartoloměje z 2. poloviny 19. století. Oltářní obraz Umučení sv. Bartoloměje je ovšem mladší, nejspíš z 1. poloviny 20. století. V nikách po stranách oltáře jsou postaveny dřevené sochy sv. Antonína (vlevo od oltáře) a sv. Jana Nepomuckého (vpravo), obě z 18. století. Na severozápadní straně lodi je před vítězným obloukem umístěn boční oltář Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z 1. čtvrtiny 18. století s novodobou sochou Krista. Na jihovýchodní straně je boční oltář Panny Marie, rovněž z 1. čtvrtiny 18. století. V oltáři novodobá socha Panny Marie. V jižním rohu lodi je novodobá dřevená kazatelna. Interiér dokresluje 14 barvotiskových obrazu Křížové cesty. Kostelní lavice pocházejí pravděpodobně z počátku 20. století.