kostel sv. Barbory

Zděná, samostatně stojící stavba menšího kostela na obdélném půdoryse s presbytářem užším než loď s půlkruhovými uzávěrem, na který navazuje přístavek zákristie. Objekt je symetrický podle podélné osy. Boční průčelí jsou členěné čtyřmi okenními osami. V prvních dvou jsou umístěná okna do lodě, ve třetí okno do presbytáře. Okna jsou opatřena užším, odskočeným, půlkruhovým záklenkem o menším poloměru, než je šířka špalety. Jsou rámované úzkou páskovou profilovanou špaletou. Ve druhé ose jsou umístěné boční dveře do lodi bez zdobení. Ve čtvrté ose jsou nezdůrazňované dveře do zákristie, respektive v první ose jihovýchodního průčelí okno do zákristie, s profilovanou páskovou šambránou. Fasáda objektu je rytmizovaná lizénovým rámem, na hlavní lodi sdruženým. Vstupní průčelí s atikovým štítem s trojúhelníkovým frontonem osazeným na zvlněném lichoběžníku je členěná jednou okenní osou. V přízemí jsou hlavní vstupní dveře se stlačeným valeným záklenkem, jednoduchou šambránou a sdruženým klenákem, okno na kůr stejného tvaru jako do lodi a dvěma nikami ve štítě. Po stranách spodní niky jsou naležato položené větrací průduchy do krovu. Celou fasádu, včetně štítového průčelí, obtáčí profilovaná korunní římsa. Střecha je valbová, krytá novými břidlicovými šablonami, se sanktusníkem nad vítězným obloukem. Loď je sklenutá valenou klenbou s dvěma páry širokých lunet nad okny. Klenba je osazená na sdružené pilastry s mohutnými římsovými hlavicemi. Presbytář je sklenutý valenou klenbou s jedním párem lunet a konchou. Klenba je osazená na mohutnou korunní římsu, která obtáčí celý závěr. Kruchta bez podpor je přístupná dvouramenným dřevěným schodištěm z prostoru pod ní. Nevýrazně prolamované zábradlí je plné. Vstup do krovu je ze žebříku přes otvor v klenbě. Podlaha je z drobných břidlicových desek. Do křížovou klenbou sklenuté sakristie je vstup za oltářem. Významnou je pro výraz jednoduché barokní architektury výmalba, signovaná na pravé straně v klenbě Ignatzem Oderlitzkym s textem: Mahler ung Mährisch Neustadt hat dieses Gottshaus ausgemahl Anno 1755. Jedná se o techniku frescosecco. Námětem je vlevo v presbytáři legenda o rytíři Chlívcovi, vpravo mor v Šumperku roku 1714. V obou případech jde o poslední pomazání, jehož patronkou je Sv. Barbora, zobrazená nad scénami. Příběhy jsou aktualizovány vedutami Prahy, Šumperka a Frankštátu (Nového Malína), postavami tureckých zajatců a zpodobněním děkana Dittricha a donátora Dressera. Na klenbě lodi je ukřižování a Oplakávání Krista a dva starozákonní příběhy O měděném hadovi a Obětování Izáka. Pilastry a římsy jsou pokryté malbou imitující světlý a tmavý mramor, okenní špalety a zábradlí kruchty zdobí páskové ornamenty. Varhaní pozitiv je na stěně iluzivně rozveden do kompletních varhan. V zákristii jsou na stěnách a na klenbě vyobrazení pravoslavných světců a liturgických výjevů z druhé poloviny 20. století. Jde o výtvarně málo hodnotnou připomínku krátké změny vlastnictví kostela. /1 hlavní oltář s tumbovou menzou a skříňovým tabernáklem. V jeho středu krucifix, po jehož stranách klečí dva cherubové. Oltářní obraz spodobňující Sv. Barboru visí na stěně. Součástí rámu jsou dva cherubové, kteří obraz nesou. /2 levý boční oltář před vítězným obloukem s tumbovou mensou a portálovým retábulem, zdobeným vázami, s oltářním obrazem Svaté Rodiny. Po stranách obrazu dva andílci, kteří na něj ukazují. /3 levý boční oltář při středovém pilastru v lodi. Tumbová mensa nese mohutný rám s obrazem Antonína Paduánského /4 pravý boční oltář před vítězným obloukem. Tumbová menza s portálovým retabulem s vázami a obrazem Sv. Anny vyučující Pannu Marii. V pozadí stojí stařec se svatozáří. Obraz nesou dva andílci. /5 pravý boční oltář při středovém pilastru lodi. Tumbová menza s prázdným tabernáklem a portálovým retabulem. Po stranách tabernáklu klečí dva cherubové, kteří se klaní sousoší piety osazené v nice retabula. /6 Varhaní positiv, pravděpodobně z konce 19. století. Soubor empírových kamenných náhrobních desek vsazených kolem vstupu do kostela: /7 Nápisová deska nese text FRANCISCVS/ERNESTVS HENCOR NATVS/SCHONBERCA DECANVS SACERDOS/IVBILATVS PIE OBIIT/ HIC OVIESCIT Nad nápisovou deskou v užším portálovém rámu s volutami Ukřižovaný na Golgotě. V pozadí silueta města. /8 Náhrobní deska Antona Gersche z roku 1814. Nad nápisovou deskou v nádstavci s portálovým rámem s volutami poletující dva andělé kolem páskového ornamentu s paprsky, v levém dolním rohu okřídlený stařec se šípem, vprostřed beránek na obětním stole, nad kterým je kotva, vpravo váza obtočená hadem. /9 Obdélná deska s nečitelným textem v dolní třetině z roku 1814. V horních dvou třetinách je na střed osazený trojúhelník se symboly Svaté Trojice. Vlevo kalich s hostií, nad kterou je vinná snítka, vpravo anděl opírající se o berlu a nad ním růžová snítka. /10 Deska se dvěma nečitelnými nápisy, horní s čitelným datem 1758, dolní s datem 1819. K horní nápisové desce, rámované pilastry s lebkami v hlavicích se přimykají voluty usazené na spodním širším nápise. V půlkruhovém tympanonu je kalich s poprsími andílků po stranách. /11 Čtvercová nápisová deska s trojuhelníkovým tympanonem s okem a nápisem Theodor Thienúerboren den 1. Janner/1764 gestorben 4 ten/August 1839./Er lehrte an der hiesigen/Stadt Schule durch einen/Zeitraum von 37 Jahren /12 Nápisová deska v dolní části s textem HIC QUIESCIT EXIMIVS DOMINUSIOHANNES=/NEP: MAUERPAROCHUS SCHOENBERGENSIS/ET DECANUS FORANEUS, QVI ANNO 1809 no/DIE29NONOVEMBRIS PIE IN DOMINO OBDOR,/MIVIT. V ploše nad širší nápisovou deskou, rámovanou pilastry podpíranými volutami, je reliér Panny Marie Bolestné. Zhora je nasazený parabolický tympanon z akantů s kalichem a lebkou. /13 Obdélná nápisová deska s festonem vycházejícím z kalicha, rámováno pilastry s patkami zdobenými slunečnicí. Na soklu sedí plačící chlapec. Text zní: HIER RUHET/DER HOCHWŰRDIGE HOCHGELERTE/HERR DOMINIK SCHOLZ, DER FREU/EN KUNSTE UND WELTWEISHEIT/MAGISTER ER GOTTES=GELEHRTHEIT/BACCALAUREUS FORMATUS/KONSISTORIALRRATH, SCHULEN/INSPECTOR BEZIRKS=DECHANT, UND/PFARRER ZU ERST IN SCHILDBERG/UND DAN IN SCHÖNBERG/ER WURDE ZU SCHÖNBERG GEBOHREN/DEN NOVEMBER 1738. UND STARB …. MÄRZ IM IAHRE 1815. /14 Obdélná náhrobní deska s prohnutým horním rámem kolem krucifixu ve vavřínovém věnci. Rám se skládá z pásků, listovce a dekoru z kuliček a válečků. Text z roku 1809 je již téměř nečitelný.