kostel sv. Antonína Paduánského

Chrám obdélného půdorysu orientovaný k SV s odsazeným trojboce uzavřeným presbyteriem. Objekt zastřešen sedlovou střechou, na S zvalbenou. Po stranách presbytáře přízemní přístavky valbově zastřešené. Nad presbyteriem hranolový sanktusník vrcholící cibulí s makovicí a křížem s parpsčitou gloriolou. Všechny střechy pokryty pálenou taškou bobrovkou. Střešní plášť nad lodí pročleněn v každé rovině jedním volským okem. Hlavní průčelí je obráceno jihu, štít trojúhelný se zaobleným vrcholem, při patách štítu voluty. Okraje štítu přesahují úroveň střechy jako atika. K hlavnímuý průčelí přisazena přístavba predsíně, obdélné s valbouvou střechou. K východu obrácený vstupní otvor, v jižním průčelí pravoúhlý okenní otvor s dřevěnou zárubní. Fasáda hladká, podkapní římsa dřevěná profilovaná. Fasáda jižního průčelí rytmizována pilstry, nad připojením střechy předsíně hluboká oválná nika s vyznačeným hlavním klenákem. V nice osazena plastika polopostavy sv. Ant. Paduánského, v jeho popředí oblaková kupa s andílčími hlavami, knihou a ratolestí. Po stranách sv. Antonína drobná oblaka s andílčími hlavami. Nad nikou kamenný znak Lobkoviců s knížecí korunou a stanovým závěsem. Fasády lodi a presbyteria jsou rytmizovány plochými pilastry vynášejícími kladí s profilovanou podokapní římsou. Mezi pilaastry jsou vloženy lizénové rámce. PO obvodu stavby je předstupjící sokl. Okenní otvory lodi jsou výškově obdélné uzavřené plnými oblouky (průčelí lodě vždy dvouosá). Otvory lemovány plochými šambránami, Ve vrcholu okenního závěru výrazné klenáky probíhající do kladí, zdobené v horní třetině oválem. Okenní otvory presbytáře jsou oválná, s plochou šambránou a klenákem. Presbyterium osvětleno dvojicí oken. OKenní výplně v lodi a presbyteriu jsou tvořeny geometrickou skladbou čirého skla do olova. Přístavby presbytáře obdélné se zaoblenými nárožími, fasády členěny lizénovými rámci. Okenní otvory obdélné, blížící se čtverci, s dřevěnými dvoukřídlými výplněmi a kovanými spínavými mřížemi. Ve východní přístavbě obdélný vstupní otvor s kamenným ostěním s obvodovou páskou, při vnitřní hraně se čtvrtoblounem vloženým do pravoúhleho ústupku. Otvor osazen dřevěnou dvoukřídlou výplní. Strop lodi plochý s fabionem a štukovým rámcem, v lodi dřevěná kruchta na osmibokých sloupcích, schodiště na kruchtu zděné. Stěny lodi členěny slepými arkádami na pilastrech. Presbyterium sklenuto valenou klenbou s trojbokými styčnými výsečemi. Přístavby sakristie, oratoře a předsíně plochostropé.