kostel sv. Alžběty

Jednolodní klášterní kostel byl součástí většího komplexu kláštěrních budov. Plně vyvinuto je toliko západní a severní průčelí. Západní trojdílné průčelí má konkávně prohnutou střední část, flankovanou pilastry a ukončenou trojúhelným štítem. V ní je prolomeno segmentem ukončené okno se stříškovitě prohnutým frontonem podepřeným klenákem s terčem. Vstupní portál, nad nímž je malebně zvlněná nadpražní římsa, podepřená klenákem, svírají šikmo postavené pilastry s volutovými hlavicemi, nesoucí vyduté kladí. V postranních dílech průčelí mezi pilastry s kompozitními hlavicemi, nesoucími průběžné zalamované kladí, jsou ve třech vrstvách prolomena okna. Ve vysokém soklu pravoúhlé okno, nad ním segmentové okno s volutami a klenákem pod segmentovou římsou a nejvýše okno oválné. Průčelí ukončuje vysoká atika členěná vertikálně pasy a ve středu prohnutá. Nad ní se zvedá nízká nouzová věž krytá stanovou eternitovou stříškou. Severní průčelí s vystupujícím středním rizalitem člení mělké pilastry prolamují ve dvou vrstvách okna. V rizalitu je prolomeno jedno velké okno, v soklu pravoúhlé portály. V závěru jsou prolomena nepravidelně rozestavená okna se složitými výřezy. Střecha valbová, krytá eternitem. Nad kněžištěm plechem pobitý sanktusník. Prostorná loď je sklenuta 3 poli českých placek na pasech, z nichž střední je nejširší. Pasy vybíhají z mohutných pilířů, jejichž rohy zpevňují dvojice pilastrů na vysokých podstavcích, nesoucí průběžné kladí. Střední pilíře svírají kaple. Kněžiště, oddělené od lodi vsunutým sedlem, klenou 3 české placky na pasech. Jeho stěny člení dvojice pilastrů, nesoucí průběžné kladí a prolamují dvě kaple v bocích. Závěr kněžiště je trojboký. Loď osvětlují oválná okna, prolomená nad kladím pod výběhy klenby, kaple osvětlují okna kasulová. Okna osvětlující kněžiště se složitým výřezem, jsou prolomena nad kladím. Kruchta se zvlněným vyložením je podklenuta českou plackou. Podkruchtí se otvírá polokruhovým obloukem, spočívajícím na pilířích. Po stranách se do něho otvírají kaple. Patro kruchty odděluje od lodi vysoký střední oblouk a dva postranní. Architekturu doplňuje bohatá fresková výzdoba. V klenebních polích se otvírají výhledy do složitých ilusivních architektur, ve kterých se odehrávají živé scény z dějin řádu, zaplněné množstvím postav. Freska v kněžišti představuje Nanebevzetí. Ústřední výjev lemují kartuše s vázami, ovocnými festony a postavami andílka. Ve středním poli se otvírá výhled do fiktivní kupole, nesené mohutnými arkádami s balkony, na nichž řeholnice přihlížejí zázraku. Špalety oken, podstavce pilastru a plochy klenebních pasů zdobí bohatá rokoková ornamentika. Hlavní oltář tvoří malovaná architektonická freska na stěně kněžiště tvořená shluky sloupů nesoucích úseky kladí, mezi nimiž jsou postavy českých patronů. Nástavec a kladí zdobí vázy, kartuše a andílčí postavy. Oltář sv. Kateřiny má rovněž freskový rám se sloupy, závěsy, alegorickými postavami žen a bohatým dekorem. Oltář sv. Josefa z Kalazancu tvoří freskový obraz v bohatém architektonickém rámu s letopočtem 1782.