kostel Panny Marie

Jednolodní omítaný zděný kostel s mohutnou hranolovou západní věží je krytý valbovou střechou s taškami. Ve střeše jsou na obou stranách vždy 3 malé půdní vikýře. Západní věž je nově omítnutá, její fasáda je konvexně a konkávně barokně zprohýbaná s výraznou pískovcovou profilovanou římsou v úrovni patra. V přízemí je vsazen pravoúhlý portál s přímou nadpražní římsou a rozeklanou supraportou se styčnými volutami, portál je osazen dvoukřídlými novodobými dřevěnými dveřmi. Po stranách věže jsou dvě jednoduchá hranolová ostění bočních vchodů, dnes zazděná. V patře Z stěny věže je barokní okno, zakončené trojlistem, po stranách jsou nad bočními vchody taktéž barokní okna, zakončená půlobloukem, ve štuku pak do výše středního okna shodným trojlistem. Nad okny prochází korunní římsa, zdůrazněná v konvexních prohybech kamennými římsami. Věž je poté v úrovni střechy přerušena výraznou korunní římsou, nastavenou do segmentové rozeklané římsy. 3. patro věže je pak ve všech stěnách prolomeno čtvercovým oknem ve štukovém zrcadle, ve 4. patře pak kruhovým otvorem s dřevěnými žaluziemi. 3. patro je děleno výraznou korunní římsou, ve 4. patře pak hodinovým ciferníkem ve všech stěnách, orámovaným do čtverce výraznou římsou. Vrchol věže je s ochozem, zděný z kamenných kvádrů, nově zastřešený stanovou střechou. Loď kostela je zachována v původní dispozici obvodových zdí, vnitřní členění prostoru a tím i otvorů ve fasádě je změněno dalším necírkevním užíváním. Původní loď kostela získala patrování a nová okna se segmentovými oblouky. Severní boční průčelí je tudíž členěno v přízemí do 4 os, kam jsou zazděna vrata, která vedou do suterénních sklenutých prostor původně pivovarských skladů. První patro je členěno do 4 os okny, 2. - 4. osa má okna sdružená. Okna jsou dřevěná, bez zasklení, rámy dělené na 6 tabulek, sdružená okna jsou posazena na kamenných parapetech. Druhé patro je děleno na 5 os, první tři osy mají okna sdružená. Jižní boční průčelí je v přízemí členěno do tří os dvojicemi malých, částečně zazděných sklepních okének, v 1. a 2. patře pak ve 3 osách dvojicemi oken, shodných s okny S fasády. Kostel je vyzděn z lomového zdiva, upraveného roztíráním spárové malty po povrchu, vystřídaného cihlou a pískovcovými kvádry. Okenní a dveřní otvory jsou lemovány opracovanými pískovcovými kvádry. S a J průčelím prostupují dnes zazděné či přebourané okenní otvory. V J průčelí je zazděný původní dveřní otvor – portál s lomeným obloukem. Presbytář s kryptou nahradila novostavba s pivovarskými sklepy. Presbytář byl propojen s lodí lomeným obloukem. Loď měla asi původně podpůrný systém kleneb. Přestavbou na pivovar byly odbourány části presbytáře, vykopána krypta a postaveny nové sklepy.