kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je jednolodní orientovaná stavba na obdélném půdorysu se západní hranolovou věží, obdélnou sakristií při severní straně kostela a sanktusníkem nad pětiboce uzavřeným presbytářem. Věž je ukončena cibulí s lucernou, krytinou je zde, stejně jako na sanktusníku, plech. Střecha nad lodí a presbytářem krytá břidlicí. Zdivo je opukové. Patrová věž sevřena v bocích polygony tvořenými stěnami šnekovitého schodiště. Vně člení stavbu pilastrový řád, vyrůstající ze soklu. Čelní průčelí (věže) je vertikálně členěno jednou osou. V ose se nachází hlavní vstup do kostela tvořený portálem s ušima z červeného pískovce. Dveře jsou novodobé, dřevěné, dvojkřídlé. Nad portálem masivní půlhruhová supraporta s ústupky. Nad supraportou segmentově klenutý okenní otvor. Okno je dvojité, v současné době zůstaly jen dřevěné rámy. Nad segmentovovou suprafenestrou, v úrovni hlavic spodních pilastrů, se nachází profilovaná římsa, v ose vyklenutá do segmentu. Nad profilovanou mezipatrovou římsou se v ose nachází nízkým segmentem klenutý okenní otvor, v současné době bez výplně. Korunní římsa je v ose vyklenutá do segmentu. Boční strany věže jsou v nárožích zpevněna pilastry, v patře nízkým segmentem klenuté okno. Šneková schodiště osvětlená malými obdélnými okny s kamenným ostěním s uchy. Levé boční (severní) průčelí lodi je členěno třemi okenními osami, okna jsou segmentově klenutá, suprafenestry jsou rovněž segmentové. Ve střední ose je portál s uchy z červeného pískovce, vstupní otvor je zazděný.Obdélná sakristie připojená k severní straně presbytáře je členěná lisénovými rámy, na její východní straně je umístěno obdélné okno s ostěním s uchy z červeného pískovce. Střecha je kryta eternitovými šablonami. Nároží presbytáře jsou zpevněna pilastry, okna v presbytáři jsou obdélná, segmentově ukončená se segmentovými suprafenestrami. Pravé boční průčelí lodi (jižní) je členěno stejně jako levé, jen zde není umístěn portál.