kostel Nejsvětější Trojice s ohradní zdí

V areálu hřbitova stojící orientovaná jednolodní architektura, s trojbokým závěrem a věží představenou před západní průčelí, postavená z kamenného a cihelného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy, střecha sedlová, v závěru trojboce zvalbená, krytá eternitem, nad závěrem lodi se sanktusníkem s lucernou a cibulí, plná hambálková soustava se střednímu sloupky a námětky. Loď s dvěma a presbytář s jednou okenní osou, okna se záklenky, olištovaná profilovanými šambránami s uchy a kapkami, nad nimi suprafenestra s klenáky. Fasáda členěná lizénovými rámy. Západní průčelí se čtyřpodlažní kvadratickou věží se straženými rohy, volutovými štítovými křídly a v horní části mírně konkávně tvarovaná, členěná lizénovými rámy, v druhém a čtvrtém podlaží se stejnými okny jako v lodi a presbytáři a oválnými okny ve třetím podlaží a volutovými křídly, korunní římsa rovná profilovaná. Střecha věže oplechovaná cibulová s lucernou a dvouramenným křížem.