kostel Nejsvětější Trojice

Loď drobného kostela má půdorys širokého obdélníka, o něco užší kněžiště má půdorys téměř čtvercový. Po obou stranách kněžiště stály původně boční přízemní půdorysně obdélné prostory, z nichž jeden, původně přístupný z kněžiště obdélným portálkem, sloužil jistě jako sakristie, zatímco protější prostor byl zřejmě přístupný jen zvenčí a mohl mít i funkci kostnice. Pod lodí kostela je situována rozsáhlá krypta s bočními okénky nad terénem. Průčelí kostela korunuje monumentální volutový štít završený trojúhelníkovým tympanonem, plochu štítu v ose člení slepé, dosti vpadlé kasulové okénko, uvnitř s drobným čtyřlistým funkčním okénkem. V ose průčelí je osazen obdélný vchod v paralelním ostění s uchy, poměrně vysoká supraporta je ukončena výrazně profilovanou římsou několikrát stupňovitě zalomenou. Původně spojovaly kraje této římsy s horními rohy portálu štukové reliéfní voluty. Korunní římsa je poměrně těžká, výrazně profilovaná. Veškerá okna jsou obdélná, se segmentovými záklenky, v paralelních, celkem jemně profilovaných šambránách. Sedlová střecha byla opatřena výrazným sanktusníkem. Loď opatřena opatřena stropem s náznakem fabionu, kněžiště je dodnes zaklenuté klenbou plackového typu nad čtvercem. Původně byla tato klenba opatřena štukovým zrcadlem, jehož tvar byl složen ze čtyř segmentů spojenými čtyřmi ostrými zalomeními. Prostor lodi je po obou stranách vítězného oblouku výrazně zaoblen. Kůr byl vydělen z prostoru lodi a byl přístupný dřevěným schodištěm při vnitřní straně zdi. Boční okna lodi jsou nahoře při záklenku lemována velmi jemně v omítce vystupujícími volutovými uchy rokokového typu. Ze stejné doby asi pocházejí i podobné jemně v omítce vystupující čabrakové hlavice pilířů po stranách vítězného oblouku.