kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní volně stojící zděný omítaný kostel nad podélným půdorysem orientovaným ve směru JV – SZ. Hmota kostela sestává z lodi nad obdélným půdorysem, ke které je na severozápadní straně připojena hranolová věž a na jihovýchodní straně poměrně krátký presbytář zakončený třemi stranami pravidelného osmiúhelníku, k presbytáři z jihovýchodu ještě připojena sakristie nad mírně obdélným půdorysem. V současné době chybí střechy, pouze nad sakristií byla v r. 2019 postavena nová střecha. Střecha věže byla jehlancová s výraznými námětky, krytá falcovaným plechem na plné bednění, hrotnici ukončovala plechová makovice vrcholící latinským křížem zakončeným trojlisty; střecha lodi byla sedlová pokrytá eternitovými šablonami položenými na dřevěný šindel; střecha nad presbytářem byla nižší než u lodi, sedlová s polygonální valbou, pokrytá eternitovými šablonami položenými na dřevěný šindel. Střecha nad sakristií byla obnovena do podoby před destrukcí, tzn. sedlová střecha ukončená valbou, pokrytá eternitovými šablonami. Zdivo smíšené, složené z větších hrubě opracovaných kamenů, drobného lomového kamene a nepatrné příměsi cihel. Nároží armována většími hrubě opracovanými kvádry. Cihelné zdivo užito v záklencích otvorů, v ostění velkých okenních otvorů lodi, korunních římsách a klenbách. Zdivo věže provedeno stejným způsobem, ovšem fasáda je vytvořena obkladem z přesně opracovaných kamenných kvádrů. Fasádní omítka hrubější, místy provedeny části v hladké omítce - viz níže. Podélná průčelí lodi shodně řešena, členěná třemi osami, mírně předstupujícím soklem obloženým kamennými deskami, kamennou průběžnou podokenní římsou s plochou maltovou profilací a korunní římsou vyzděnou z cihelného zdiva a kamenných desek opatřenou maltovým profilem. Ve střední ose vstupní otvor s kamenným ostěním s dvojitou plochou lištou po obvodu a mírně odsazenou přímou profilovanou nadpražní římsou, na kterou dosedá průběžná podokenní římsa. Výplně vstupních otvorů chybí, dochovaly se částečně kovové závěsné háky a oka pro konce dveřních zástrčí (dveře musely být dvoukřídlé). Okenní otvory vysoké ukončené obloukem, na severovýchodní straně s úzkým hladkým orámováním, na jihozápadní straně s plastickým kamenným kvádrováním ve stojkách a v oblouku s kamenným obkladem lemovaným dvojitou plochou lištou. Sokl a podokenní římsa přecházejí na úseky fasády lodi při věži a presbytáři. Štít lodi nad presbytářem úzce lemovaný v hladké omítce, dříve trojúhelný, dnes s odbouraným vrcholem. Ve vrcholu střechy dříve býval kovový latinský kříž. Na průčelí presbytáře přechází z lodi sokl a podokenní římsa. Fasádní omítky v nárožích členěny tenkými pásy hladké omítky. Okna v severovýchodní a jihozápadní stěně presbytáře jsou stejná jako ta na severovýchodní straně lodi. K jihovýchodní straně presbytáře přiléhá sakristie, nově zastřešená valbovou střechou. Sokl přechází z presbytáře, korunní římsa zdiva sakristie je v úrovni podokenní římsy presbytáře a lodi. Na jihozápadní straně vstup s kamenným ostěním s lištou po obvodu, dveře chybí, dochovaly se pouze kovové závěsné háky a oko pro uzavírací mechanismus zámku. Na jihovýchodní a severovýchodní straně po jednom na výšku obdélném okenním otvoru s kamenným ostěním s obvodovou lištou, do kterého je vložena kovaná provlékaná mříž. Fasády věže členěny soklem a podokenní římsou přecházejícími z fasády lodi; výraznou kamennou kordonovou římsou v úrovni korunní římsy lodi, ukončující první patro věže; kamennou kordonovou římskou ukončující druhé patro; podokenní kamennou římskou pod okny ve třetím (zvonovém) patře a masivní kamennou korunní římsou. Fasáda přízemí tvořena kamenným zdivem (hruběji opracované velké lomové kameny) s proškrabávanými spárami, místy překryto hladkou omítkou. Na severozápadní straně vstup shodný se vstupy v lodi, v nadpraží navíc vytesaný letopočet 1836. Severozápadní (čelní) a jihozápadní stěna prvního patra má fasádu tvořenou přesně opracovaným kvádrovým obkladem, severovýchodní boční stěna pouze hruběji omítaná. Patro ze tří stran otevřeno vysokými obloukem ukončenými okenními otvory. Okenní otvor v čelní a jihozápadní stěně má oblouk lemovaný kamenným obkladem s dvojitou plochou lištou po obvodu, okenní otvor v severovýchodní stěně lemovaný úzkým pásem v hladké omítce. Druhé a třetí patro věže má fasády tvořené přesně opracovaným kamenným kvádrovým obkladem. Druhé patro bez otvorů, pouze v severozápadní stěně je štěrbinový větrací otvor ve tvaru latinského kříže. Třetí zvonové patro nad úrovní střechy lodi otevřeno ze všech čtyř stran velkými okenními otvory ukončenými obloukem, lemovaným kamenným obkladem s dvojitou plochou lištou po obvodu. Okna na čelní a v bočních stěnách mají parapetní obdélné vpadliny s dekorativní výplní tvořenou kovovými diagonálně kladenými pásky, parapet jihovýchodního okna byl zakrytý vrcholem střechy lodi. Dnes pod otiskem sedlové střechy lodi vidět šikmé pásy hladké omítky na spodní straně ukončené otiskem nižší sedlové střechy a pod ním trojúhelná plocha neomítaného smíšeného zdiva s obloukem ukončeným otvorem – vchod z věže do bývalého podkroví. Nad oknem v severozápadní stěně třetího patra čtvercový hodinový ciferník. Výrazně vysazená masivní korunní římsa je ještě podložená odsazenou kordonovou římskou. K věži z boků přiléhají trojúhelné úseky zdiva, které uzavíraly na severozápadní straně střechu lodi. Na lícní straně hladká omítka, na rubové straně zdivo bez omítky, složené z drobnějšího lomového kamene, četných úlomků střešních tašek a malé příměsi cihel či jejich úlomků. Na rubové straně zdiva dále vidět pravoúhlé kapsy po trámech.