kostel Navštívení Panny Marie

Kostel má protáhlou obdélnou dispozici, s příčnou lodí a dvěma věžemi na západním průčelí. Průčelí chrámu je horizontálně předěleno výrazně vystupující římsou s trojúhelníkovým štítem uprostřed na část dolní, dvoupatrovou, a horní, které dominují po stranách hranolové věže s cibulovými střechami s lucernou, propojené atikou. Spodní části průčelí je středem bohatě sochařsky zdobený vstupní portál, s alegoriemi božských ctností – víry, naděje a lásky v supraportě. Mezi postavami je umístěna kamenná deska s latinským nápisem: “Tato svatyně vybudovaná k poctě návštěvy Panny Marie u Alžběty 50. opatem hradišťským Alešem a dokončená jeho nástupcem Norbertem Želeckým z Počenic. Posvětil ji v roce 1679 olomoucký biskup Karel kníže Lichtenštejn. Opat kláštera hradišťského Robert Sancius ji vyzdobil.“ Po stranách jsou dva boční vstupy. Patra mají čtyři okenní osy, z nichž ve druhém patře jsou dvě krajní okna zaměněna za výklenek se sochou - vlevo sv. Augustina, vpravo sv. Norberta, nad portálem je pak navíc výklenek se sochou sv. Štěpána, patrona kláštera Hradisko. Celou spodní část průčelí dělí pilastry s volutovými hlavicemi. Horní část průčelí je rovněž zdobena pilastry v nároží věží. Na každé z věží jsou uprostřed hodiny, pod nimi okno a nad nimi půlkruhově zakončený otvor otevírající prostor se zvony. Ve středu atiky mezi věžemi je výklenek se sochou Panny Marie s Ježíškem. Nad výklenkem je atika ukončena půlkruhově, po stranách balustrádou. Střed atiky završuje zlacený kříž. Boční fasády jsou členěny pouze vpadlými výplněmi, okna většinou s půlkruhovým záklenkem jsou lemována profilovanými kamennými šambránami, záklenek je rozšířen a bohatěji profilován. Závěr kostela je trojboký. Ke hlavní hmotě kostela jsou přičleněny nižší části bočních kaplí, sakristie a oratoří a do plochy dvora směrem severním vybíhající křídlo Svatých schodů. Střechy nad lodí a presbytářem jsou sedlové, kryté prejzy, závěr má trojbokou půljehlancovou střechu, nižší boční střechy nad kaplemi a sakristií a kopule jsou valbové, kryté plechem. Krov je dřevěný, tradiční konstrukce s kolíkovými spoji, ležaté stolice se zdobně vyřezávanými pásky a zavětrováním ondřejskými kříži v rovině střechy. Ve střední rovině jsou hambalky podepřeny průvlakem neseným sloupky s pásky a patními vzpěrami. Krytina je prejzová. Hlavní loď, příčná loď i presbytář mají stejnou šířku. Hlavní loď je lemována po obou stranách 2 kaplemi, kaple jsou i v prostorách pod oběma věžemi. Po stranách presbytáře jsou v patře oratoře, na prostory pod oratoří na severní straně navazují dvě sakristie a kolmo k hlavní lodi kostela objekt Svatých schodů. Na západní straně lodi mezi věžemi je pěvecký kůr s velkými varhanami s bohatou sochařskou výzdobou. Hlavní loď a presbytář jsou klenuty českými klenbami s lunetami mezi pasy. Křížení hlavní a příčné lodi je zaklenuto kopulí s lucernou. V příčné lodi na levé, evangelijní straně je boční oltář sv. Josefa a kazatelna, na pravé, epištolní straně je oltář sv. Jáchyma. Další boční kaple po obou stranách hlavní lodi jsou nižší, vzájemně propojené průchody. Po levé straně je blíže vstupu kaple Andělů strážných, dále od vstupu kaple sv. Augustina. Po pravé straně je blíže vstupu kaple sv. Paulíny, dále kaple sv. Markéty. Pod severní věží vlevo od vstupu je kaple Nejdražší krve Kristovy, po jižní věží vpravo je kaple Bolestné Panny Marie. V každé kapli je oltář. Interiér kostela je bohatě zdoben štukovou výzdobou figurální i ornamentální s motivy rozet, perlovce, mušlí, boltců, festonů, pásek, ovoce i květin. Ve štukových rámech, zrcadlech a medailonech jsou malby. Vnitřní výzdoba chrámu náleží ke dvěma etapám, v prvním období 1675-79 byla provedena výzdoba klenby, ve druhém období 1722-32 (u bočních oltářů do roku 1738) pak výzdoba celého interiéru od hlavních říms dolů. V patě kopule je ochoz lemovaný balustrádou, přístupný z půdy nad hlavní lodí. Pod kopulí spočívající na pendantivech jsou umístěny v nikách čtyř pilířů sochy čtyř evangelistů. Při levém pilíři navazujícím na presbytář je kazatelna bez stříšky, dílo sochaře Josefa Winterhaldera z roku 1731. V oratoři na evangelijní (levé) straně presbytáře jsou další varhany z počátku 18. stol. Pod oratořemi na stěnách presbytáře jsou zavěšeny čtyři ve stříbře tepané obrazy připomínající výjevy ze svatokopecké legendy. Boční dveře z presbytáře na obě strany jsou bohatě zdobené reliéfními řezbami s biblickými náměty. Obě věže byly zničeny na konci 2. světové války 6. května 1945 a vystavěny znovu. V levé věži z čelního pohledu jsou zvony Anna a Josef, třetí zvon nově od roku 2006 je náhradou za zničený zvon Jáchym. Dlažba kostela je z mramoru, novodobá z r. 1977. Úprava presbytáře s novým mramorovým obětním stolem je provedena dle projektu Ing. arch. Tomáše Černouška.