kostel Narození Panny Marie

Orientovaná jednolodní stavba s obdélnou lodí a užším polygonálním presbytářem. K jižnímu boku presbytáře přiléhá obdélná sakristie a oratoř nad ní, k severní stěně presbytáře přiléhá komora (býval zde Boží hrob) s oratoří v patře. Před hlavním západním průčelím lodi osově připojená třípatrová věž pravidelného šestibokého půdorysu, zhruba polovinou své hmoty vtažena do lodi, přízemí věže má funkci předsíně, 1. patro prostorově spojeno s kruchtou. Zdivo smíšené z lomového kamene, cihel a druhotně použitých pískovcových kvádrů. Střecha lodi sedlová, nad presbytářem, komorou a původně i sakristií valbová (nad sakristií zřícená), krytá eternitovými šablonami (nad komorou oplechovaná), na věži provizorní nízká stanová střecha, krytá plechem (původně báň s lucernou). Stěny člení lisénové rámy, rozdělené dále kordonovým pásem na dvě části – v horní z nich umístěna okna. V podélných stěnách lodi 4 páry na výšku oválných oken v ploché šambráně, krajní západní okna ústí na kruchtu a ve své východní polovině jsou zazděna, od hladké šambrány vedou k lisénovým rámům 4 pásy. V J a S stěně presbytáře jedno na výšku obdélné okno s půlkruhovým záklenkem v ploché šambráně, na východní straně vysoká nika s odsazeným půlkruhovým záklenkem s reliéfem Ukřižování. Západní průčelí s představěnou polygonální věží členěno podobně a ukončeno nízkým volutovým štítem, který tvoří křídla horní části věže. Stěny věže člení nárožní lisény, mezi něž jsou vloženy niky a v posledním patře oválná okna stejného typu jako v lodi. Hlavní portál v přízemí věže má pravoúhlé kamenné ostění s uchy, kapkami a lištou, pod rozeklaným trojúhelným frontonem s vloženou kartuší s aliančním znakem pás s rozetkami na okrajích, dřevěné dvoukřídlové dveře rámové konstrukce s kazetami a křížovými závěsy (nejspíše 2. polovina 19. století). Boční portály lodi i do sakristie jsou pravoúhlé s vnější dvojitou lištou s uchy, dřevěné dvoukřídlové rámové dveře s kazetami, závěsy křížové (patrně 2. polovina 19. století). Korunní římsa kolem celé stavby jednoduše profilovaná.