kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel je situovaný v J části náměstí. Stavbu obklopuje plocha bývalého hřbitova vymezená ohradní zdí s třemi branami; k hlavní bráně v SZ části areálu a k vedlejší v SV části vedou přístupová schodiště. Po stranách hlavního schodiště je zatravněný prostor vymezený nízkou tarasovou zídkou, na které je připevněno kovářsky zpracované zábradlí. Orientovaný kostel postavený na půdorysu řeckého kříže má segmentově ukončený presbytář, který rámuje dvojice hranolových věží završených cibulovitými báněmi s lucernami. Fasády člení vysoký pilastrový řád, okna ukončená stlačeným obloukem, římsy a střídmá štukovou výzdoba. Sochařsky dekorované Z průčelí vrcholí trojúhelníkově ukončeným štítem. V ose průčelí je prolomen portál se sochařsky zdobenou římsou, nad ním se zvedá okno ukončené suprafenestrou vyplněnou štukovým ornamentem. Okno po stranách lemuje dvojice nik se sochařskou výzdobou (busty sv. Václava a Vojtěcha). Další nika se sochou Nanebevzetí P. Marie je v ose štítové nástavby. Štít vrcholí sochou beránka, ke kterému vztahují ruce klečící andělé umístění na postranních cípech štítu. Průčelí S a J příčné lodi jsou konvexně ukončená a mají obdobné základní členění jako Z průčelí. Kostel kryje mansardová střecha s prejzovou krytinou; v křížení lodi se zvedá sanktusová věžička s lucernou. V J části areálu stojí sochy z původní výzdoby kostela (sv. Peter a Pavel, Nanebevstoupení P. Marie) a jeden náhrobek tvaru komolého jehlanu. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď s třemi branami, schodišti se zábradlím a sochařskou výzdobou.