kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně orientovaný kostel byl po přesunu na nové místo otočen o 90° ve směru hodinových ručiček - jeho podélná osa tak směřuje místo od západu k východu od severu k jihu (jednotlivá průčelí budou v popisu nazvána podle současného situování). Kostel je zděný, omítnutý, na obdélném půdorysu s pětibokým presbytářem, hranolovou věží, vnořenou na severu do půdorysu lodi, s předsíní na východní straně lodi a se sakristií na jihovýchodě presbytáře (předsíň i sakristie jsou stejně vysoké, jako loď a presbytář). Na severozápadě je loď zkosená. Severní průčelí lodi v sobě obsahuje věž, která je v líci se stěnou lodi a z její hmoty vystupuje až nad hlavní římsou. Dolní část severní fasády chrání sokl, nahoře krytý šikmo kladenými kamennými deskami - obíhá celou stavbu. Uprostřed stěny se nachází nově provedené zádveří vstupu do kostela. Nahoře je půlkruhově zakončené, stěny jsou pokryté měděných plechem. Vysoko nad vstupem je ve stěně drobné okénko tvaru lomeného oblouku, umístěné ve ven se rozšiřující špaletě. Po obou stranách od vstupu se nachází vysoký, na přední straně třikrát odstupňovaný opěrák. Jednotlivé stupně kryjí šikmé kamenné desky, nahoře je opěrák zakončený kamennou stříškou. Na východní (levé) straně stěny je v dolní části vstup – obdélné, půlkruhově zakončené jednokřídlé prkenné dveře, pobité hřeby, v ostění. V ose tohoto vstupu je stěna lodi prolomená čtyřmi úzkými obdélnými okénky nad sebou. Vstup je také na západní (pravé) straně stěny. Jde o ústupkový vstupní portál tvaru lomeného oblouku, nahoře s přetínajícími se pruty. V portálu jsou jednokřídlé prkenné dveře, pobité hřeby. Nad vstupem se nachází vysoké okno, zakončené mírně lomeným obloukem (jeho dolní okraj je ve stejné výši jako u oken západního průčelí lodi, avšak okno je o něco širší a zároveň nižší, než tato okna). Okno rozdělují tři kamenné svislé příčle, a to zvlášť v dolní a zvlášť v horní části. Dolní příčle jsou nahoře zakončené do oblouku, horní pak nejen nahoře (zde je oblouk mírně lomený), ale i dole. Styk obou částí vytváří kosočtverce s prohnutými stranami, doplněné příčným motivem ve tvaru prohnutého písmene X. V horním cviklu okna je kružba, tvořící dole tři kosočtverce. Okno lemuje vyžlabené kamenné ostění, dole pak šikmý kamenný parapet. Novodobé zasklení okna, v němž se uplatňují nepravidelně rozmístěné zvlněné linie, je rozdělené vodorovnými příčlemi – v dolní části třemi a v horní pak čtyřmi. Severozápadní nároží kostela (tj. mezi severozápadní šikmou stěnou lodi a jejím západním průčelím) je armované klenáky, které jsou na fasádě přiznané. Jak už bylo uvedeno, součástí severního průčelí je také hranolová věž, která ze zdiva lodi vystupuje až nad úrovní hlavní římsy (ta přes věž nepřechází). V severní stěně věže se nacházejí tři okenní otvory nad sebou – všechny tvaru lomeného oblouku ve ven se rozšiřující špaletě. Menší dolní okno je – stejně jako větší střední - zasklené. Hořejšek věže je oddělený profilovanou římsou, která obíhá všechny čtyři stěny. V této úrovni je třetí okno, stejně velké jako okno pod ním, avšak uzavřené žaluzií s dřevěnými lamelami. Následuje značně přesahující profilovaná římsa, vyložená na volutových konzolách, nad níž se zvedá nástavec s ochozem kolem věže. Nástavec má v každé stěně dvě okna, ochoz je zabezpečený kovovým zábradlím. Nad nástavcem již následuje střecha věže, tvořená dolní cibulovitou částí a na ní navazující dvoupatrovou lucernou, ukončenou menší cibulkou a jehlou s makovicí s jednoduchým křížkem. Obě boční stěny věže (tj. východní a západní) jsou provedeny shodně – mají horní dvě etáže se stejnými okny, jako na severní straně. Jižní stěna věže má díky napojující se střeše lodi pouze horní patro, avšak zdejší okno je oproti ostatním zhruba poloviční výšky a zakryté vnitřním bedněním. Všechna nároží věže jsou armována střídavě kratšími a delšími klenáky nestejných délek – kromě horního ochozového nástavce. Západní průčelí lodi je sedmiosé, všechny osy vyplňují okna ve dvou úrovních nad sebou – kromě osy třetí od severu, kde je v dolní části vstup. V líci stěny se zde nachází hrotitý vyžlabený a profilovaný portál, vedoucí do lodžie v šířce stěny, která plní funkci zádveří. Portál má nahoře přetínající se pruty, patky jsou ozdobeny reliéfními motivy – torodováním, síťováním a kanelováním. Otvor portálu do lodžie je dnes zabezpečený novou mříží. Lodžie má strop se síťovou žebrovou klenbou. Vlastní vstup do lodi je menších rozměrů, rovněž tvaru lomeného oblouku a obdobného provedení. I zde jsou tedy ve vrcholu přetínající se pruty a patky mají podobné zdobení, jako portál lodžie – navíc je zde motiv přetínajících se sukovitých větví. Portál je však mohutnější, s hlubším a širším vyžlabením a výraznějšími pruty. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prkenné, pobité železnými hřeby, uprostřed pravého křídla je železný kruh. Všechny ostatní osy západního průčelí lodi jsou provedené shodně – v dolní části s menším oknem, osvětlujícím jednotlivé kaple a nad ním pak s oknem velkým, osvětlujícím loď. Malá i velká okna jsou stejně široká, nahoře zakončená do mírného lomeného oblouku. Všechna okna mají vyžlabené kamenné ostění, pod oknem je šikmo položený kamenný parapet. Zasklení všech zdejších oken (a zároveň úplně všech oken celého kostela) je novodobé. V dolních oknech je tvořené štíhlými šestiúhelníkovými, diagonálně situovanými ploškami, zpevněnými jednou vodorovnou příčlí, v horních oknech pak sítí svislých obdélných plošek, nepravidelně zvlněných a zpevněných devíti vodorovnými příčlemi. Okna se od sebe liší pouze horní kružbovou částí, jednotlivě budou popsány tedy pouze ony – nejprve malých oken dolních, která jsou všechna členěná dvěma svislými kamennými příčlemi. Okno v ose první od severu (zleva) má svislé příčle zakončené nahoře do půlkruhu s vepsaným trojlistem, horní kružba je plaménková - čtyři plaménky tvoří střední kosočtverec, vně pak je ještě na každé straně jeden plamének navíc. Svislé příčle okna druhého od severu jsou zakončené do lomeného oblouku, horní kružba má tvar tří sférických trojúhelníků – nahoře je jeden, orientovaný vrcholem vzhůru a dole pod ním jsou dva další vedle sebe, s vrcholy, směřujícími do stran. Okno v ose čtvrté od severu má svislé příčle zakončené do půlkruhu s vepsaným trojlistem, nahoře je plaménková kružba, tvořená středním oválem ze dvou rotujících plaménků a dvěma postranními plaménky s nosy nahoře. V následující ose jsou svislé příčle ukončené do tvaru lomeného oblouku a ve cviklech nad nimi jsou dva sférické čtyřúhelníky. Nad tímto oknem je ve fasádě lodi zazděná deska s reliéfem s atributy sv. Petra - jsou to dva překřížené klíče, jejichž trn nahoře přechází v rostlinný ornament, mají výrazné zuby a velké obdélné hlavy, v nichž je vepsán čtyřlist. Nad klíči se nachází papežská tiára. V ose šesté od severu je okno stejné, jako v ose druhé od severu. Následující okno (poslední okno lodi) má svislé střední příčle ukončené do půlkruhu, nad nimi je uprostřed kruh s dvěma rotujícími plaménky a ve cviklech vždy jeden plamének, směřující nosem diagonálně vně. Velká okna, osvětlující loď, mají vždy dvě svislé kamenné příčle, nahoře zakončené do oblouku, nad nimi je pak kružbový motiv. Okno v ose první od severu zde má pět pravidelně rozmístěných svislých prutů, přetnutých dvěma křížícími se diagonálními pruty. V následující ose má okno nahoře uprostřed kruh, doplněný čtyřmi polokruhy (po dvou vedle sebe, horní a dolní jsou vzájemně orientované opačně). Ve středním kruhu tyto polokruhy vytvářejí kosočtverec. V ose třetí od severu je uprostřed kruh se dvěma rotujícími plaménky, v bočních cviklech je pak po jednom dalším plaménku – s nosy, vedoucími vně šikmo dolů. Okno v následující ose má ve středu také kruh s rotujícími plaménky – tentokrát však s třemi, ve cviklech je opět vždy jeden plamének s nosem, směřujícím diagonálně vně. V ose páté od severu má okno v horní části přetínající se pruty, tvořící střední kosočtverec. Okno v další ose má nahoře uprostřed kruh, v němž jsou čtyři rotující plaménky, uprostřed se přetínající. Ve cviklech je pak po jednom plaménku, jehož nos vede diagonálně na vnější stranu. V ose sedmé od severu (poslední ose lodi) má okno v horní části ve středu kruh s vepsaným rovnoramenným křížem, po obou jeho stranách je pak opět plamének s nosem, směřujícím šikmo vně. Na loď navazuje polygonální pětiboký presbytář, jehož architektonické řešení i výška jsou shodné s lodí. Nároží styku lodi s presbytářem je armováno klenáky, přiznanými na fasádě – stejně jako u styku všech ostatních stěn presbytáře. Ve stěně presbytáře první od západního průčelí lodi je v dolní části okno stejné, jako v ose západní stěny lodi šesté od severu. Velké okno má v horní části síť ze sférických trojúhelníků, jejíž základ tvoří dvě dvojice nad sebou. V následující stěně je dole opět stejné okno jako v ose šesté od severu západního průčelí lodi, zatímco velké horní okno je stejné, jako okno v ose čtvrté od severu západní strany lodi. Ve střední stěně presbytáře se v dolní části nachází vstupní portál, přístupný jednoramenným, čelně orientovaným schodištěm. To tvoří tři kamenné stupně na půloválném půdorysu (dolní stupeň je nejširší, horní nejužší). Prkenné jednokřídlé dveře, pobité hřeby, jsou nahoře zakončené do půlkruhu. Lemuje je ústupkový vstupní portál s patkami, opatřenými reliéfní výzdobou (vpravo je to diamantování a pravoúhlá síť, vlevo pak šupinový dekor a zaoblený tvar bez výzdoby). Nad vstupem je malé okno, opět stejné jako v ose šesté od severu západního průčelí lodi. Velké horní okno má uprostřed kruh s vepsanými dvěma plaménky vedle sebe, přetnutými vodorovně do kříže, po stranách pak po jednom plaménku, směřujícím nosem šikmo vně. Ve stěně presbytáře vpravo od střední stěny je znovu dolní malé okno stejné, jako v předchozích stěnách. Velké horní okno má pod horními oblouky, do nichž přecházejí svislé příčle, vždy trojlist s přetínajícími se konci, nahoře je pak kružba ze zavinutých kruhových motivů. K poslední stěně presbytáře se napojuje přístavba obdélného půdorysu – stejně vysoká, jako celý kostel. V levé boční stěně má v dolní části obdélné okno v kamenném ostění. Je zasklené stejným sklem, jako malá okna do kaplí, navíc je zabezpečené pravoúhlou vnější mříží. Ostění s přetínajícími se pruty je ústupkové, s hlubokým vyžlabením špalety. Patky svislých prutů jsou zdobené diagonálními sítěmi různého typu. Takové okno se nachází i v dolní části střední stěny přístavby, pouze s odlišným zdobením patek - s tordováním a síťovým dekorem. Ve střední stěně je také velké okno, s horní kružbou profilovanou do sférických trojúhelníků (dva jsou dole a jeden větší uprostřed nad nimi). Třetí stěna přístavby je bez otvorů. Východní průčelí lodi je osmiosé, osa čtvrtá od severu se nachází v mírném rizalitu, stejně vysokém jako loď. V dolní části všech os - kromě osy čtvrté od severu, kde je vstup – jsou opět malá okna do kaplí. Na východní straně lodi jsou však, na rozdíl od západního protějšku, provedena všechna stejně. Svislé pruty mají zakončené do lomeného oblouku a nad nimi jsou sférické trojúhelníky – dole dva menší a uprostřed nad nimi jeden větší (jsou shodná s oknem šestým od severu západního průčelí lodi). Vstup do lodi kostela má předsíň, umístěnou v dolní část rizalitu. Předsíň je přístupná širokým a vysokým otvorem, nahoře zakončeným do lomeného oblouku. Otvor, dnes uzavřený novou mříží, je lemovaný ústupkovým portálem, nahoře s přetínajícími se pruty a s patkami, zdobenými reliéfními motivy. Pravé patky mají tordování, zčásti s perlovcem, šupinové motivy, síťování a přetínající se sukovité větve. Patky levé zdobí síťování různého typu (diagonální, přetínající se) a šupinování. Vlastní vstup do lodi kostela se nachází v podobném kamenném portálu – užším a nižším. Také zde jsou nahoře přetínající se pruty a dole je reliéfní zdobení, a to nejen na patkách, ale i na vyžlabené části portálu. Pravá patka má diagonální síťování, vyžlabená část rostlinný motiv (střední stonek, z něhož na každé straně vyrůstá vejčitý list). Na levé patce je kanelování a buňkovité síťování, ve vyžlabené části pak směrem vzhůru orientovaný a zužující se zubořez. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, rámové konstrukce. Každé křídlo je rozdělené vodorovně na dvě části, v nichž jsou prkna kladená klasovitě - v horní polovině směřuje klas nahoru, v dolní polovině dolů (společně pak tvoří velké kosočtverce). Tak je provedená i profilovaným poutcem oddělená horní část tvaru lomeného oblouku. Dveře jsou pobité pravidelně rozmístěnými hřeby s do plocha vytepanou kosočtvercovou hlavou. Mimo nich se na dveřích nacházejí i tepané ozdoby. Jednak je to kování kolem zámků na obou křídlech – na levém křídle s kovanou klikou zkrouceného tvaru - dále pak kování kolem madla, umístěného ve středu obou křídel a podobný, avšak menší motiv ve středu každé části dveří (tj. po dvou na každém křídle a po jednom v obloukovitém nástavci). V bočních stěnách předsíně je vždy jedna velká sedilie, zakončená půlkruhovým obloukem a lemovaná ostěním s ozdobnou patkou. Předsíň je zaklenutá žebrovou klenbou, uprostřed s klenákem, na němž se nachází reliéf sv. Anny Samotřetí. V horní části všech os východního průčelí lodi je velké okno - opět s odlišnou horní kružbou. V ose první od jihu je zde uprostřed kruh se třemi rotujícími plaménky a ve cviklech vždy jeden plamének, směřující nosem šikmo vně. Okno v následující ose má uprostřed menší kruh s přetínajícími se plaménky bez nosů (?) a ve cviklech opět plamének, orientovaný k vnějšímu okraji. V ose třetí od jihu má okno nahoře obdobu kružby okna v ose první od jihu – avšak tři rotující plaménky jsou jinak orientované. V další ose je okno více zdobené, neboť pod oblouky, jimiž jsou zakončené svislé příčle, je vepsaný trojlist s přetínajícími se konci. Nahoře je pak kruh se dvěma rotujícími plaménky a po jednom plaménku je i ve cviklech – tentokrát jsou však nosy orientované diagonálně vzhůru, ke středu okna. Okno v ose páté od jihu (tj. ve střední stěně rizalitu) má nahoře uprostřed kruh s vepsaným rovnoramenným křížem a ve cviklech jeden plamének, směřující nosem dolů vně. Horní kružbová část okna v ose šesté od jihu je stejná, jako u okna v ose první od jihu. V následující ose má okno v horní části uprostřed kruh, protnutý dvěma většími kruhovými výsečemi, které se rozdvojují a jedna jejich část směřuje dolů. V poslední ose (osmé od jihu) je v horní části okna síť z přetínajících se prutů – tří svislých a dvou protínajících se dvojic diagonálních. Kostel má valbovou střechu, nad presbytářem půljehlancovou, krytou taškami esovkami. Ve střeše lodi jsou pravidelně rozmístěné malé vikýřky s přední stěnou obdélného, na šířku orientovaného tvaru. Na každé straně jich je osm (tři v dolní části, dva ve střední a tři v horní části střechy). V hřebeni střechy je u napojení střechy lodi a presbytáře drobná šestistěnná plechová zvonička se zvoncovitou střechou, ukončenou makovicí s křížem.