kostel Mistra Jana Husa

Jedná se o jednolodní stavbu centralizujícího půdorysu. Ke kruhové lodi je od jihu připojena obdélná předsíň a od severu obdélná sakristie s dalšími prostory. Kostel vyrůstá z nízkého soklu obloženého kamenem. Nároží kostela jsou zaobleny. Vstupní jednoosá fasáda je řešena jako triumfální průčelí s velikou půlkruhově zaklenutou nikou v níž je umístěn pravoúhlý obdélný vstup, velký kříž a kruhové okno. Nika je lemována štukovou profilací. Vstupní dveře, kryté drobnou římsou, jsou masivní dřevěné, v kruhovém okně je výplň s kovovým vějířovitým rámem. Velké nice odpovídá i segmentové vzdutí profilované korunní římsy. Před vstupem je velké půlkruhové schodiště. Symetrická boční průčelí s vydutými stěnami lodi mají celkem šest svislých os okenních otvorů. V úseku lodi to jsou 4 vysoká, půlkruhově zakončená okna s kovovými výplněmi umístěnými ve špaletě a dělenými na 20 okenních tabulek. Čtyři prostřední tabulky u každého okna jsou otvírací. Okna lemují štukové profilace. V obou krajních osách jsou nad sebou vždy dvě kruhová okénka s dřevěným rámem děleným na 8 tabulek. Pouze na východní fasádě je v severní ose v přízemí místo okna vstup s jednoramenným schodištěm. Severní fasáda je tříosá a má celkem čtyři úrovně. V přízemí to jsou drobná obdélná okénka suterénu. V další úrovni jsou tři obdélné okenní otvory s dřevěnými výplněmi dělenými poutcem na čtyři křídla s jednou a třemi skleněnými tabulkami. Okna mají štukové profilované šambrány. Okna v úrovni nad nimi jsou přibližně stejně veliká, ale jsou půlkruhově zakončena. Spodní dvě okenní křídla jsou opět dělena na tři tabulky, horní půlkruhové křídlo se vyklápí v celku. Tři okna poslední úrovně zasahující již do korunní římsy jsou obdélné menší, uzavřené dřevěnými dvoukřídlými výplněmi dělenými na tři tabulky. Valbová střecha s kuželovými středními úseky je pokryta pálenými červenými bobrovkami kladenými v šupinové skladbě na husté laťování. Uprostřed střechy vyrůstá polygonální věžička s otevřenou lucernou krytá zvoncovou střechou vrcholící makovicí a křížem. Věžička je oplechována měděným plechem. Nad hřeben střechy severní části vystupuje zděný neomítaný komín. Střecha je vybavena podokapními žlaby a okapními svody. Interiér lodi je pojat jako velká centrální prostora zaklenutá bedněnou kupolovou klenbou. Oltářní prostor je ztvárněn jako velké půlkruhově zaklenutá nika s dřevěným křížem před níž stojí nízká mensa. Dřevěné kostelní lavice jsou seřazeny za sebou v soustředných segmentových úsecích. Uprostřed a po stranách jsou vynechány široké uličky. Jižní předsíň je v patře využita jako varhaní kruchta přístupná bočním schodištěm. Kruchta je do lodi otevřena velikou půlkruhovou arkádou a zdůrazněna dynamickým konvex-konkávním balkónem s plnou oblou poprsnicí. V kostele jsou zachována původní zařízení na otvírání oken nebo tělesa plynového vytápění. Ve věžičce je zachován původní zvon. V severní části stavby, v patrech nad sakristií, jsou dnes prostory upraveny pro trvalé obývání.