konvent

Klášter kapucínů s kostelem Tří králů se nachází na SV okraji zámecké zahrady, kde jeho urbanistická a architektonická koncepce konventních budov a kostela odpovídá řádovým pravidlům. Je zde současně splněna podmínka stavět kláštery na okrajích sídelních celků spolu se skromnou a neokázalou formou architektury. Tři křídla kapucínského konventu stojí S od kostela Tří králů, kde vymezují přibližně čvercový rajský dvůr vázaný na hlavní osu kostelní stavby. Jedná se o prosté zděné patrové stavby (smíšené zdivo - lomový kámen, cihly) vyzděné v základu na obdélných půdorysech, kryté sedlovými střechami s bobrovkami. V budova se obrací do úzkého obdélného hospodářského dvora na J s hmotově složitějšími přístavky provázanými s ostatní zástavbou (náležící kapli sv. Anny) směřovanou do prostoru dvora. Dvůr na S straně uzavírá neprůjezdní stodola, sevřená mezi výše zmíněnou V budovou konventu a ohradní zdí někdejší klášterní zahrady.