klášter voršilek s kostelem sv. Jana Nepomuckého

Areál sestává z kláštera a kostela sv. Jana Nepomuckého. Klášter: Rozsáhlý několikakřídlý objekt bývalého voršilského kláštera se rozkládá na nepravidelné parcele, vymezené na V, J, a Z straně ohradními zdmi, na straně S kostelem. Parcela má svažitý terén. Východní trakt (hl. budova) - probíhá od jižní hranice parcely k závěru kostela. Je třípodlažní, o 20 okenních osách, jižní polovina o 10 okenních osách uskakuje v půdoryse o jeden trakt západním směrem. Tříosý úsek pravé části budovy je ukončen trojúhelným štítem, lemovaným lizenou a prolomeným kruhovým okénkem. Okna tohoto úseku V traktu jsou ve všech podlažích poměrně prostá, nezdobná, lemovaná plochými šambránami. Fasády po obou stranách tohoto úseku hladké, členěné kordonovými římsami a bohatší profilovanou římsou korunní. Bohatá je architektonická výzdoba okenních otvorů. Stejné arch. ztvárnění okenních a dveřních otvorů se objevuje i na ostatních křídlech kláštera. Nad 1., 5., 8., 15., 17. a 19. osou vystupují ze střechy velké vikýře s nárožní bosáží a profil. hl. římsou se stř. úsekem stlačeného oblouku. Jsou prolomeny okny s arch. ztvárněním obdobným oknům této fasády. Střecha sedlová. Západní průčelí této budovy tvoří spolu s křídly a s budovou při západní hranici a s ohradní zdí, členěnou slepými arkádami, dva dvory. pokračování: viz DL Do SZ dvora je průčelí hl. budovy čtyřpodl., sedmiosé, do JZ dvora třípodl., sedmiosé. Budova je dvoutraktová, s mnoha klenutými místnostmi. V přízemí dva reprez. sály klenuté se štukovou výzdobou, v 1. patře další sál s klenbou a štuk. výzdobou. Jižní křídlo - tříosé, třípodlažní, jednotraktové, členění obdobné jako hl. budova. Střední křídlo - směrem do JZ dvora tříosé, do SZ dvora pětiosé, třípodlažní, dvojtrakt, v přízemí sál refektáře s valenou klenbou s výsečemi, se štukovými vpadlými rámci. Severní křídlo - směrem do SZ dvora pětiosé, třípodlažní, jednotrakt. V 2. patře 2 místnosti se štukovou výzdobou stropu. Křídla nejsou připojena k hlavní budově v pravém úhlu, křídla jižní a střední se mírně rozbíhají, střední a severní sbíhají. Budova uzavírající na západě JZ dvůr je přízemní, prolomena sedmi arkádovými oblouky, v nich novodobá okna s půlkruhovým ukončením. Kostel sv. Jana Nepomuckého: Kostel je vrcholně barokní novostavba. Po zrušení konventu voršilek (1784) byl zakoupen vojenským erárem (1790) a sloužil jako vojenské skladiště, 1861-1902 fungoval jako modlitebna pro protestantské vojáky. R. 1902 byl vrácen původnímu účelu jako posádkový kostel hradčanské kadetní školy. Po roce 1950 zůstal nevyužit. Po rekonstrukci 1988 - 1994 funguje jako vojenský kostel. Kostel leží ve středu areálu, na jedné straně se k němu pojí bývalá kasárna, na druhé bývalý špitál. Průčelím, doprovázeným po obou stranách zdí se sochařskou výzdobou je obrácen do quasináměstí před ním. Symetrické průčelí je tříosé, střední část vystupuje v podobě mělkého rizalitu, ukončeného trojúhelným štítem, na němž je socha sv. Jana. Atiková zídka probíhá v celé šíři, vybíhá z ní věž se stanovou střechou. Rizalit, v jehož středu je mohutné okno, je rámován dvojicemi pilastrů s jónskými hlavicemi, doplněnými festony, které nesou kládí. Po půleliptickém schodišti se přichází k portálu flankovanému polosloupy a pilastry, nesoucími kládí a segmentový fronton, na něm osazeny sochy Víry a Naděje. V boč. osách fasády niky se sochami světců. J fasáda v přízemí prolomena čtveřicí arkád, S fasáda má charakter obytného domu je trojosá, třípatrová. Chrámovou předsíní se vchází do jednolodí s centrální dispozicí. V podélné ose je 8-mi boký půdorys prodloužen na Z i V obdélným polem (kněžiště, kruchta), příčná loď má jen minimálně vystupující ramena. Hl. loď zaklenuta vzdutou klenbou, pokrytou freskou s hl. námětem Pět andělů s atributy sv. Jana Nep. Klenbu prolamují v pendantivech oválná okna. Vedlejší prostory zaklenuty valenou klenbou s pasy a pokryty freskami. V presbytáři Glorifikace sv. Jana Nep., nad kruchtou Mučení sv. Jana, nad vstup. prostorem Přenensení světcova těla. V bočních prostorech Zpoveď královny, Kázání sv. Jana, Uvržení do vězení, Výslech před králem. Interier: Původní vybavení kostela, hlavní a postranní oltáře, lavice a zpovědnice bylo po zrušení kláštera prodáno. R. 1904 s obnovou funkce vybaven oltáři ze zrušeného kostela sv. Vojtěcha u Prašné brány: na portálovém retáblu stojí na konzolách před korint. sloupy po stranách obrazu Výslech sv. Jana sochy sv. Petra a Pavla. V nástavci tvořeném akantovými rozvilinami obraz Nejsv. Trojice. V boč. lodích obrazy Smrt sv. Vojtěcha a Vidění sv. Jana na Patmu. Dvě novobarokní zpovědnice z r. 1904.