klášter sv. Františka

Areál poutního místa s františkánským klášterem Hájek se rozkládá při SV okraji katastrálního území Červený Újezd asi 1,5 km vých. od obce při sev. straně staré karlovarské silnice. Jádrem areálu je čtyřkřídlá jednopatrová budova kláštera s věží nad V křídlem a s arkádovým ochozem kolem pravoúhlého rajského dvora. Na dvorních fasádách konventu v nikách jsou osazeny sochy osmi světců. V rajském dvoře stojí loretánská kaple se sakristií, připojující se k V křídlu. V JV koutě rajského dvora je umístěn sloup se sochou Immaculaty, v JZ koutě hrobka (hřbitůvek) mnichů s litinovým křížem. S od budovy kláštera stojí hospodářské stavení a severněji nový cihelný seník, postavený asi v 50. letech. Z od konventní budovy je poustevna se studnou sv. Antonína, k níž vede dělící zeď s výklenky křížové cesty. Při JV nároží kláštera je malá, zídkou ohrazená zahrádka, v níž stával nový altán (z 50.let), dnes zřícený. Kolem kláštera se rozkládá lesík (hájek - odtud jméno), obehnaný ohradní zdí, která lemuje i cestu k severněji umístěné bráně se sochami řádových světců. (Původní vrátnice při bráně zanikla.) V S části lesíka na Z podstavec kříže, na V kříž kamenný a kaplička (umělá jeskyně). Na S straně přiléhá k lesíku zahrada (štěpnice), obehnaná zdí. Do zahrady se vstupuje z J bránou. V zahradě stojí zděný gloriet. Na J při silnici vně ohradní zdi stával kříž (zanikl).