Klášter alžbětinek s kostelem P. Marie Bolestné

Areál: čp. 448 - klášter a špitál alžbětinek Vrcholně barokní novostavba kostela a kláštera dle projektu K. I. Dientzenhofera. Kaple sv. Tekly od J. Juschky z r. 1761, kaple sv. Barbory z r. 1768 a zřízena při ní kostnice. R. 1854 přistavěn J. Maličkým špitál při průčelním křídle. 1895 márnice od Karla Hübschmanna. 1, kostel Panny Marie Bolestné s kaplí sv. Tekly Jednolodní orientovaná stavba o dvou polích, klenutých plackami, oddělenými vzájemně zdvojeným pasem, presbytář klenut plackou. Na severní straně přístavba jednolodní kaple sv. Tekly, klenuté plackami do koutových pilastrů. Západní průčelí kostela je členěno pilastry, podpírajícími kladí s triglyfy a trojúhelný štít. Na něj nasedá obdélný štít s nikou se sousoším Sedmibolestné Panny Marie, ukončený rozeklaným segmentovým frontonem. Nad něj nastavena věžička (zvonice) s cibulovou bání. V přízemí průčelí prolomeno hlavním vstupním portálem, pravoúhle zakončeným s ušima, v nadpraží rozeklaný segmentový fronton, v němž umístěn alianční znak hlavní donátorky Marie Markéty hr. Valdštejnové. Před portál představeno neobarokní schodiště, vyrovnávající snížený terén komunikace. Nad portálem kasulové okno. Průčelí neorientované kaple sv. Tekly ustupuje oproti průčelí kostelu zpět, je členěno velkým kasulovým oknem, před pravoúhlý pískovcový portál s nadsvětlíkem opět situováno novodobé schodiště. Sedlové střechy kostela i kaple kryty prejzy. Nad kaplí sanktusník. Dvorní průčelí členěna střídmě, pouze okny se stuhovými šambranami. Za presbytářem čtvercová sakristie, klenuta valeně se styčnými pětibokými lunetami. 2, čp. 448 - klášter alžbětinek s nemocnicí Dvoupatrová uzavřená čtyřkřídlá dispozice, navazující na jižní straně přímo na kostel, zastřešena sedlovými střechami s prejzovou krytinou. Na jihozápadě se k dispozici připojuje mladší křídlo. Exteriér je členěn střídmě, obdélná pravoúhle ukončená okna jsou lemována stuhovými šambranami, fasádu člení kordonové římsy. Na západním průčelí pravoúhlý portál s nadsvětlíkem, k němu vede dvouramenné novodobé schodiště. Interiéry klenuty převážně valeně se styčnými (pětibokými) výsečemi. 3, studniční stavení Původní barokní do současnosti nedochováno. Místo něj betonová konstrukce s kovovou mříží. Památkově chráněna pouze barokní studna. 4, hřbitovní kaple sv. Barbory v zahradě na centrálním půdoryse s mansardovou střechou, krytou prejzy. Interiér členěn přízedními pilastry, na něž dosedá profilovaná korunní římsa, nesoucí kupoli. Ve stěnách trojlaločná okna. Nástěnná malba v kupoli od J. Krackera. 5, zahrada zčásti vlastněna, zčásti pronajímána, zčásti v soukromých rukou. Rozsáhlá obdélná parcela ve svažitém terénu, členěna na anglický způsob s volnou kompozicí dřevin, spodní část stupňovitá květná a pěstební. 6, socha archanděla Michaela umístěna v kapli sv. Barbory. Uražena hlava, opuka popraskána, trhliny v kameni. Světec v kontrapostu pravé nohy v oděvu římského vojína. 7, kaplička sv. Václava čtvercová stavba zastřešená půlkruhově vypjatou sedlovou střechou. Členěna lizénami, po stranách jsou dvě obdélná, půlkruhově zakončená okna, v ose vstupní pravoúhlý portál, lemován šambranou. Uvnitř sousoší sv. Václava s andílky a hrozny. Datováno do 1.pol. 18.stol. připisováno rodině Brokoffů. 8, márnice od Karla Hübschmanna. Obdélná stavba s přístupovým jednoramenným schodištěm. Předstupující rizalit na severní straně ukončen trojúhelným štítem, nároží bosována, vstupní portál půlkruhově zakončený s nadsvětlíkem, lemován pilastry. Stěny objektu členěny rytými zrcadly, okna protáhlá půlkruhově zakončená, lemována šambranami s hlavními klenáky v ose. Jižní průčelí členěno rizalitem obdobně utvářeným, průčelí se v přízemí otevírá arkádami- stlačeným obloukem a trojicí půlkruhových. 9, socha sv. Jana Nepomuckého umístěna v nice na západní fasádě hlavního průčelí. Drobná soška s tradičními atributy v kontrapostu pravé nohy. Datována do 1.po.18.stol. 10, ohradní zeď pročleněna po vnitřním obvodu půlkruhově zakončenými prázdnými nikami. Cihlové smíšené zdivo, zčásti omítané.