Karolinum

KP tvoří: - Karolinum (čp.541) vč. Rektor. křídla - fontána "Pramen vědy", oplocení, 2x stožár, socha M. J. Husa (parc. 568) - "Bubnovský" dům (čp.559) vč. dvorních křídel a ohr. zdi - dům "U Nožičků" (čp.560) vč. jižního objektu a "Rektorské" věže - dům "U sv. Jana" (čp.561) vč. dvorního traktu - "Buquoyský" dům (čp.562) Historie a popis: Areál Karlovy univerzity vznikl postupně připojováním dalších středověkých domů k čp. 541. Dnes se jedná o soustavu řady budov a dvorů mezi Celetnou ul. a Ovocným trhem, kt. prošla sjednocující přestavbou J. Fragnera v l. 1965-70. Středem areálu je prvotní budova univerzity s dochovanou aulou (čp.541). Ta vznikla ze sloučení několika středověkých domů na rohu ulice Železné ve 13. stol. včetně obranné věže při tržišti.Do objektů byla přeložena mistrovská kolej univerzity, zal. Karlem IV. r.1366. Do r.1386 byl komplex domů stavebně sjednocen a zvětšen, obranná věž byla odstraněna a o její prostor rozšířena aula. R.1768 byla ve vých. příčném a Kaňkově křídle zřízena knihovna. Následovaly další úpravy, jenž vyvrcholily r.1947 přestavbou a rekonstrukcí arch. Jaroslava Fragnera. (Pokračování viz DL) Jedná se o čtyřkřídlý uzavřený objekt kolem vnitřního dvora, původně páté křídlo dnes nahrazeno novostavbou rektorského křídla. Fasáda hl. průčelí je převážně barokní s analyticky odhalenými gotickými fragmenty. J. průčelí má rovněž barokní vzhled, doplněný gotickým arkýřem kaple na polygonální panelované noze. čp. 559 Součástí areálu je Bubnovský dům (čp.559), jenž byl vystavěn před pol. 14.stol. V letech 1602-10 proběhla významná renesanční přestavba za vlastnictví rodu Bubnů. Hl. fasáda je z 80.let 17.stol. s korekcemi poč. 18.stol. R.1823 bylo F.Hegerem přistavěno 2.p. dvorního křídla. Původně tři samostatné celky na hloubkově situovaném městišti. Hl. budova hloubkový dvoutrakt, dvorní křídlo jednotraktové a zadní stavení obdélné. Dvorní objekty mají novodobý historizující vzhled z přestavby J.Fragnera, částečně bylo změněno i hmotové seskupení. čp. 560 Další součásti Karolina jsou domy U Nožičků, Stockhaus, U Císaře Karla (čp.560). Jedná se o původně dva středověké objekty na sebe kolmé ze 14.stol., několikrát přestavované. R.1753 povolila Marie Terezie prodej Karlově univezsitě. R.1773 došlo k přestavbě, jejíž autorem byl zřejmě Antonín Prachner. Jedná se o soubor budov na zalomeném městišti. čp. 561 Dále se jedná o dva středověké domy U Vrše a U Zlatého noha (čp.561). Ke spojení obou domů došlo až r. 1788 osobou majitele. čp. 562 Buquoyský dům (čp.562) je rovněž původně středověký (1359). R.1599 byl renesančně přestavěn. 1773 následovala další přestavba, jejíž autorem byl A.Prachner. Dům byl zvýšen o 1.p a změněna fasáda do Celetné ul. Jedná se o komplex budov se čtyřmi křídly kolem nádvoří v bloku mezi Celetnou ul. a Ovocným trhem.