kaple Všech svatých

Kaple Všech svatých stojí na okraji návsi. Hlavní osa je tvořena kruhovou lodí s navazující kruhovou předsíní, přičemž obé je zakončeno kupolemi s lucernou. Lucerna hlavní lodi je ze tří stran prolomeny vikýři. Nad předsíní vystupuje čtyřboká zvonice. Předsíň člení sdružené lizény, okna a hlavní římsa. Vchod do kaple je umístěn v západním průčelí. Portál je bosovaný, nad ním je štukový akant a po jeho stranách niky. Nad portálem vystupuje uprostřed vyklenutá římsa. Vnější fasáda člení sokl, pilastry, okenní ornamentální šambrány a korunní římsy. Venkovní fasáda je monochromní terakotové, architektonické prvky bílé. Interiér lodi je doplněn balkonovou kruchtou se štukovou výzdobou, dále členěn zdvojenými pilastry se zaoblenými sokly a zdobnými hlavicemi, segmentově zaklenutými okny a profilovanou římsou, od které vede osm žeber. V šesti vytvořených zrcadlech jsou vždy po jednom medailonku s freskou českého světce – Ludmila, Václav, Prokop, Vít, Vojtěch a Jan Nepomucký, nad kruchtou je v zrcadle nápis „Sacro Sanclae et individue Crinitati omniumgue santrorum unitversitati inter praesentanea bellorum discrimina ex Doto Parthenon Doxanensis anno Christi MDCCXLiD DDD“. V severní části hlavní lodi stojí hlavní oltář z umělého mramoru.