kaple sv. Anny

Konventní kostel byl do roku 1724 rozšířen o prostornou kapli pro anenské bohoslužby. Základní dispozice kaple (v tomto případě orientovaná V-Z) je řešená jako 3 pole hlubokého jednolodí (klenutého jednotnou neckovou klenbou s tříbokými výsečemi) se symetricky připojenými užšími prostory kněžiště (V) a protějškového vstupního prostoru z kostela Třech králů (Z). Hlavní, dvouetážové průčelí kontrastující s fasádou kapucínského kostela je vlastně dispozičně průčelí boční. Charakteristická "bizarní a pozoruhodná nekonvenčnost" hlavního, dekorativně pojednaného průčelí (sdružené pilastry s pseudoiónskými hlavicemi, mnohonásobně profilovaná zalamovaná korunní římsa, gotizující, hrotité tvary oken doprovázené štukovým, páskovým dekorem) s velkoryse vykrajovanou štítovou etáží s balkonem doprovází početný soubor sochařské figurální výzdoby střídané kamennými vázami z dílny Josefa Jelínka. Zleva: sv. Klára s monstrancí, sv. František Serafinský, sv. Jan Křtitel, archanděl Michael, sv. Jan Evangelista, sv. Antonín Paduánský a sv. Markéta. Nad portálem kartuše s rytým nápisem s chronogramem 1724: SANCTAE / ANNAE AVIAE / REDEMTORIS / NOSTRI HONORI / EXTRVCTA. Na hlavní ose průčelí v úrovni římsy osazen alianční erb Valdštejnů a Černínů z Chudenic se jménem zakladatelky kaple v nápisové pásce MARIA MARGARETHA (tj. Marie Markéta z Valdštejna roz. Černínová).