kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie je zděná stavba na obdélném půdoryse s půlkruhovým závěrem a zděným štítem nad vchodem zdobeným po okrajích jednoduchými volutami a uprostřed výklenkem se sochou sv. Jana Nepomuckého. Obě boční strany jsou členěny jedním oknem se segmentovým obloukem, otvor je lemovaný profilovanou šambránou. Hlavní římsa po obvodu kaple je plochá bez profilace. Vstupní dvoukřídlé dveře jsou osazeny v jednoduše profilovaném ostění s tzv. ušima a kapkami. Na sedlové střeše s námětky s živičnou krytinou je uprostřed hřebene šestiboká sanktusníková věžička s výraznou římsou pod lucernou s jehlancovou stříškou. Krytá je plechem a ukončená křížkem.