kaple Nejsvětější Trojice

Samostatně stojící kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, vyzděná z kamenného a cihelného zdiva a omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Sedlová střecha s valbou je krytá bonnským šindelem a oplechovaná, v její přední části je šestiboká oplechovaná věžička s lucernou a cibulí . Fasáda je členěná lesénovými rámy a profilovanou korunní římsou a dvojicemi oken s půlkruhovými záklenky. V průčelí je pravoúhlý vstup se segmentovým záklenkem, nad ním je oválné okénko a segmentově vzepjatá korunní římsa kryta stříškou, na kterou navazuje volutový štít s oválným okénkem – štít je pobit bonnským šindelem. Loď je plochostropá a osvětlená dvěma okny, stejně jako kněžiště, které je odděleno Vítězným obloukem a zaklenuto valenou klenbou s lunetami, pokrytou figurální malbou adorujících andělů a svatých. U vchodu je dřevěná kruchta nesená dvojicí tvarovaných sloupů. Na podlaze keramická dlažba. Vybavení novodobé, oltář tvoří krucifix a obětní stůl. Pod kruchtou je zazděna kopie pamětní desky, která byla ve 20. letech 20. století osazena na již neexistujícím rodném domě otce Franze Schuberta – nápis: „In diesem Hause wurde / am 11. Juli 1763 / Franz Theodor Florian / Schubert, / der Vater des Liederfürsten / Franz Schubert, / geboren. / Errichtet 1928“.