kaple Nejsvětější Trojice

Kaple byla postavena na půdorysu rovnostranného trojúhelníku o délce strany přibližně 13m. Jednotlivé stěny jsou v ose členěny středovými rizality, které jsou zvýrazněny odstupňovanými pilastry, provedenými obdobně jako pilastry nárožní. Každý rizalit vrcholí trojúhelným frontonem, který se opírá do korunní římsy a na jehož vrcholu je umístěn kamenný kříž. V ose každé ze tří stran kaple jsou nad sebou umístěny pravoúhlý portál, nika s konchou a obdélné okno. Přístup ke každému z portálů uvozují tři kamenné schody. Pouze stavba průchodu, spojující kryptu s jejím vchodem, si vyžádala redukci severozápadního schodiště na dva stupně. V nice jihozápadní stěny je umístěná mramorová socha Krista. Pilastry jsou opatřeny patkami a toskánskými hlavicemi umístěnými přibližně ve čtyřech pětinách jejich výšky. Patky pilastrů vychází z předsazeného horizontálně okoseného soklu. Prostor mezi patkami je vyplněn odsazenou soklovou římsou. Oběžné korunní kladí je tvořeno architrávem, vlysem a římsou s výraznou římsovou deskou (geisonem). Plocha fasády je mezi soklovou a korunní římsou omítnuta, v ostatních jejích částech a v celé délce pilastrů jsou v pohledu uplatněné pískovcové kvádry. Vchod do krypty je tvořen v současnosti zazděným portálem zakončeným stlačeným obloukem a dekorativní rustikou.