kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zděná kaple Nanebevzetí Panny Marie v Třebihošti se nachází u průjezdní komunikace po pravé straně v horní části obce v podélné ose východ – západ. Loď je zhruba čtvercového půdorysu s přistavěnou předsíňkou k západní straně se vstupním portálem a apsidou orientovanou k východu. Nízká kamenná podezdívka z pískovcových bloků vyrovnává mírnou svažitost terénu. Nároží hlavní lodi jsou zkosena a zvýrazněna pilastry, po obvodu stavby probíhá široká podokapní římsa s profilací, nad vstupní předsíňkou je liniová římsa přerušena plným obloukem. Střecha kaple lodi valbová, na hřebenu střechy je umístěna osmiboká oplechovaná lucerna s makovicí, ve vrcholu s latinským křížem. V lucerně je zavěšen zvonek. Krytinou střechy glazovaná taška vínové barvy s drážkou. Předsíňka je přistavěna od západní strany a kryta krovem sedlové stříšky. Architektonicky je předsíňka zvýrazněna zdobným segmentovým štítem, uprostřed s oválným prosvětlovacím okénkem a úzkou probíhající střešní římsou, ve vrcholu štítu je uchycen pískovcový masivní latinský kříž. Vstupní kazetové dřevěné dveře o dvou křídlech jsou osazeny v pískovcovém ostění s vrcholovým klenákem v plném oblouku. Protáhlé, přistavěné kněžiště s apsidovým závěrem a vstupními dveřmi zabezpečenými kovovou mříží, osazenými v pravoúhlém portálu je kryto zvalbenou střechou s plechovými pásy sesazenými na sraz. Okna kaple identická, avšak odlišných rozměrů s horním plným obloukem, zapuštěná v tloušťce zdi stavby, dělená svislými a vodorovnými příčlemi dělenými do obdélných tabulek se skleněnou výplní, pod okny jsou kamenné parapety s vrchním oplechováním. V profilovaných šambránách oken je zvýrazněn vrchní klenák. Plochy stavby s vrchním nátěrem světle žluté barvy, zdobné prvky (šambrány, pilastry) v odstínu bílé barvy.