kaple

Pozdně gotická kaple s trojbokým závěrem ze 16. stol. se nachází před severním průčelím zámku, se kterým je propojena prampouchem. Vnější plášť kaple je sedmiosý rytmizovaný šesti armovanými pilíři. Okna jsou proražena ve vysokých segmentově zaklenutých nikách původních gotických oken, která byla při přestavbě zazděna. Lomené osy 1. patra jsou zasazeny v líci zdiva, okna v přízemí jsou špaletová obdélná a mají dvoukřídlý šestitabulový rám. Na východní straně je druhá osa zleva osazena barokním portálem přeneseným v roce 1902 z dietrichšteinského paláce ve Vídni. Mohutný segmentově ukončený portál je po stranách rámován pilastry s předsazenými sloupy, přes které přechází pásová rustika. Svazkové hlavice nesou vysoké kladí, které je doplněné dvěma volutovými konzolami s kapkami. Korunní římsa je desková nad pilastry zalomená. Ostění samotného vchodu je zdobené pásovými klenáky a maskaronem ve vrcholu oblouku, nad ním je zasazen alianční erb dietrichšteinů zdobený girlandovými závěsy. Další menší vchod je prolomen v závěru kaple, segmentově zaklenutý otvor je ve špaletě osazený svlakovými dveřmi zdobenými mřížovým oplechováním. Na západní straně závěru přiléhá ke kapli hranolová zvonice, která je v horním patře prolomena na každé straně lomeným otvorem s rozevřenou špaletou. Jižní strana věže je členěna dalšími šesti pod sebou umístěnými otvory, k západní stěně přiléhá vysoká přístavba s valbovou stříškou, která je na jižní straně osazena obdélným vchodem. Prampouch spojující kapli se zámkem je na východní i západní straně prolomen sdruženým oknem, které rámuje plochá šambrána s lištou a přímou nadokenní římsou. Okna jsou v líci zdiva osazena čtyřkřídlými, šestitabulovými rámy. Prostor pod prampouchem je sklenut valenou klenbou s trojbokými výsečemi. Na severní straně podchodu je velký segmentově zaklenutý vchod s dřevěnými vraty. Fasády kaple, zvonice i prampouchu jsou sceleny hladkou omítkou, která je pod fabionovou korunní římsou doplněna sgrafitovým pásem imitujícím metopy a triglyfy, patro věže je nad římsou zdobené v omítce vytaženou rustikou. Valbová střecha kaple a cibule věže je krytá dvojitě kladenou střešní taškou bobrovkou. Interiér kaple vymaloval Zikmund Cordell a štuky provedl Santino Bussi.