kaple

Výklenková kaple stojí v centru vsi, na západní straně výběžku dnes těžko rozpoznatelné návsi, u plotu zahrady domu če. 29. Jedná se o původně hladce omítnutou stavbu postavenou na pískovcovém soklu ze smíšeného (opuka + cihly) zdiva na obdélném půdorysu pod asi sedlovou (nedochovanou) střechou krytou pálenou krytinou. Hlavní východní průčelí má při nárožích pilastry s pískovcovými profilovanými patkami a segmentem (ozdobeným mušlí) vzedmutou profilovanou krepovanou pískovcovou korunní římsu. Mezi pilastry má plným obloukem valeně zaklenutou poměrně hlubokou niku, jejíž záklenek, ozdobený hlavním klenákem, dosedal na pásové patky. Na nárožích, nad korunní římsou, byly ještě roku 1967 zachovány dekorativní pískovcové koule a mezi nimi (nad segmentem římsy) soška sv. Floriána, z které je dnes zachován pouze podstavec. Boční průčelí (severní a jižní) mají pilastry při nároží pouze na východní straně a profilace jejich patek přechází na sokl pod stěnou. Korunní římsa je zde rovná. Zadní západní průčelí je bez členění. V interiéru, na západní stěně niky, je zachována malá nika zaklenutá mušlí opatřenou konchou. Na její profilované parapetní desce je zachován malý pískovcový podstavec po sošce, která nebyla na svém místě již roku 1967.