kanovnický dům

Dvoupatrová trojtraktová dispozice na půdorysu ve tvaru písmene L, kryta sedlovými střechami s pálenou taškovou krytinou. K ní náležejí dva menší domy, přízemní a patrový, přiléhající na západě. Hlavní severní průčelí prolomeno obdélnými pravoúhle zakončenými okny, osazenými v šambranách s průběžnou parapetní římsou. Průčelí je členěno dvěma mělkými tříosými rizality, zakončenými trojúhelným štítem. Přízemní část rizalitů zdobena pásovou rustikou, zbytek fasády hladký. V pravém rizalitu půlkruhově zakončený vstup s hlavním klenákem v ose do průjezdu, klenutého valeně s pětibokými výsečemi. Dvorní průčelí členěna obdobně okny v šambranách, jižní průčelí zdobeno lizenovými rámci, patra od sebe dělena jednoduchými kordonovými římsami. Jižní průčelí rovněž člení rizalit, na nárožích armován, ve středu pravoúhle zakončený pískovcový portál s obdélným světlíkem, k němuž směřuje dvouramenné schodiště. Rizalit je zakončen trojúhelným štítem, po stranách lemovaným dvěma střešními vikýři. V interiéru se dochovalo velké množství klenutých prostor, jsou klenuty převážně valeně s trojúhelnými či pětibokými výsečemi, styčnými výsečemi, křížovými klenbami. Klenuta jsou dvě dvouramenná vřetenová schodiště situována na vnějších stranách objektu - valeně s lunetami a křížovými klenbami. Při západním schodišti pískovcový obnovený portál pravoúhle zakončený. Ve druhém patře ploché stropy s fabiony a klenebními pasy. K objektu přináleží rozsáhlá zahrada.