Kamenická Stráň - vesnická památková zóna

Původní osada se jmenovala Nová ves a vznikla patrně na přelomu 15. a 16. stol. první písemné zmínky však o obci hovoří až k roku 1614. Jedná se o ves s rozvolněnou zástavbou v poměrně lehkém terénu, který však na severu a východě náhle padá do údolí řeky Křinice. Zástavba se rozvíjela v jádru obce, kde několik staveb tvoří pomyslnou, velmi volnou linii sledující zaniklou cestu. Další zástavba je rozvolněná, v severní části zóny kopíruje komunikaci. Do katastru obce spadají i pozůstatky tzv. Dolského mlýna, který se nachází v samotném údolí říčky. Většina staveb pochází z 18. a 19. století, jsou zde však patrné úpravy secesní a prvorepublikové. Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a k jisté konzervaci prostoru, zároveň však destrukci některých staveb. Ves začala být využívána rekreačně a až na výjimky zůstala v poměrně dobrém stavu zachována. Kamenická Stráň patří mezi autentická a hodnotná sídla vesnického charakteru, v roce 1995 byla vyhlášená vesnická památková zóna zahrnující zastavěné území v bezprostřední blízkosti komunikace a jádra obce. Zástavba se udržela rozvolněná, orientovaná podle komunikací s pomyslným pásem staveb v jádru obce vážících se na zaniklou cestu. Vedle tradičních staveb s roubenou obytnou částí s podstávkou, která nese podkroví či hrázděné patro/polopatro se v lokalitě nachází několik mladších zděných staveb. Štíty budov přiznávají hrázdění, nebo bývají bedněné, u některých staveb se dochoval břidlicový obklad. Obdélné stavby se sedlovou střechou jsou nezřídka doplněny o drobnější přístavby s pultovou střechou. Nad střední částí tradičního trojdílného domu je v některých případech umístěn bedněný sedlový vikýř. Z vnějších znaků vesnické zástavby je typická barevná střídmost zděných částí fasád. Nejčastěji v odstínech bílé, či světle okrové. Ostění oken a jiné tektonické detaily jsou zřídka decentně zvýrazněny světle modrými či zelenými nátěry Roubené části domů s podstávkami jsou hnědé s bílým vymazáváním. Podstávková pole jsou v některých případech bedněná. Tradiční střešní krytina je pro celé území převážně jednotná. Většinou jsou střechy kryté vláknocementovými šablonami nahrazujícími břidličnou krytinu. Některé ze staveb již užívají maloformátových keramických tašek v režném provedení. V minulosti bylo běžné užití dřevěné šindele a zmíněné břidlice. Řada staveb je v současnosti kryta plechovou krytinou. Střešní krajina Kamenické Stráně patří k velmi dobře zachovaným památkově hodnotným prvkům, které jsou jen minimálně narušeny parazitními prvky, jako jsou střešní okna, nevhodné vikýře, bohužel ale i solární panely apod. Vedle těchto pohledových kvalit patří k nesporným památkovým hodnotám dochované historické konstrukce od počátku 18. po 1. polovinu 20. století. Mezi ty patří především detaily dřevěných částí staveb a jiné. Charakter zóny doplňuje drobná sakrální architektura.