jižní budova pivovaru

Jižní budova pivovaru, přízemní šestiosé stavení se sedlovou střechou, zůstala zachována ve své půdorysné stopě až do konce 60. let. V polovině 70. let byla její JV část ubourána a na jejím místě postavena velká hala s plechovou střechou. JZ část původní budovy zůstala zachována. Tato část v podstatě navazuje na severní vybíhající křídlo někdejších stájí, které jsou dnes stavebně propojené s bývalým mlýnem čp. 5. Torzo původní jižní fronty, tzv. jižní budova se stala součástí areálu mlýna čp. 5 přebudovaného na byty. Budova byla v torzálním stavu, konstrukce střechy havarijní, jako torzo do roku 2011, poté byla střecha sejmuta, objekt zakryt plachtou. Dnes je stavba zachována v obvodovém zdivu, s částečně novými prvky (dveře), střecha neobnovena. V roce 2003 byl popis objektu následující: Přízemní stavení ze smíšeného zdiva. Okna a vstupy mají pískovcová ostění. Na severní fasádě torzo korunní římsy s fabionem. Interiéry jsou klenuty stlačenou klenbou se styčnými trojbokými výsečemi.