Husův sbor

Přístavba sboru obdélného půdorysu byla řešena na osu domu č.p. 665, který byl snížen o nárožní věž. Loď stejně jako v případě semilského sboru má speciální střechu tvaru lomeného oblouku s lamelovou konstrukcí, která se pohledově uplatňuje a tvoří zároveň strop. K lodi je směrem do ulice přistavěna předsíň s plochostropím podloubím, na kterou nasedá ustupující část s kůrem, která v centrální části vrcholí kubickou věží, pro kterou byly určeny dva zvony. Tvar vstupního západního průčelí je přísně geometrický, proto byl zaoblený střešní plášť překryt trojúhelným zubatým štítem. Na průčelí se nachází nápis: „Husův sbor“ a rovnoramenný kříž. Kostel je přístupný po rozsáhlém zúžujícím se schodišti dřevěnými trojkřídlými prosklenými dveřmi. Fasády jsou opatřeny tvrdou režnou omítkou. Vedle vchodu je vložen základní kámen. Bohoslužebná síň má dvě dřevěné kazatelny vysunuté do prostoru, a to v úrovni mramorového obětního stolu, který sboru darovala firma Mlejnek kamenoprůmysl v Malém Rohozci. Kříž, zhotovený podle návrhu Zdeňka Juny, má přední stěnu tvořenou z rubínového skla s lepty hlav mj. Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Okna z pískovaného skla dle návrhu Cimbury zhotovila převážně firma Františka Halami z Železného Brodu v roce 1946. Na severní straně je znázorněno pět postav světového křesťanství – apoštol Pavel, František z Assisi, Jan Wiklef, Martin Luther, Jan Kalvín. Na opačné straně se nachází čtyři postavy české reformace – Jan Hus, Petr Chelčický, J. A. Komenský, Karel Farský. Stěny interiéru slouží jako kolumbárium. Zapuštěný vyzděný kůr má balkón nesený rovnými konzolami a nachází se zde harmonium značky Petrof z roku 1941.