hrobka Liechtensteinů

Pravoúhlý vchod do hrobky kryje monumentální portikus tvořený 4 dórskými sloupy nesoucími kladí architrávem a vlysem s metopami zdobenými reliéfy věnců a vegetabilních ornamentů, triglyfy a páskou s kapkami. Na kladí spočívá vyložený trojúhelníkový bohatě ořímsovaný štít, jehož tympanonu zdobí reliéf dvou sedících postav truchlících andělů - smutečních géniů s obrácenými pochodněmi opírajících se o kartuši s liechtensteinským znakem završeném knížecí korunou a zdobeném festony. Portikus je kryt sedlovou střechou, ze které vyrůstá hranolový nádstavec nesoucí tvarovaný kamenný kříž. Průčelí hrobky po stranách portiku je tvořeno před tarasní zeď terasy předsazenými úseky zdiva členěnými kvádrováním a širokým pásem s vlysem s metopami a triglyfy identickými jako na kladí portiku. Vlys je ukončen vyloženou konzolovou římsou, na níž spočívá hladký atikový nádstavec. Ustupující pravoúhlý portál vstupu do předsíně hrobky je flankován pilastry nesoucími kladí.