hřbitovní kaple sv. Prokopa

Kaple je orientovaná zděná omítnutá stavba se čtvercovou lodí a o něco užším obdélným presbytářem. Na jižní straně, blízko jihozápadního nároží, je přistavěná válcová schodišťová věž, na severní straně presbytáře – u napojení na loď – je čtvercová sakristie. Západní průčelí chrání v dolní části kamenný sokl, který obíhá celou kapli. V ose se nachází vstupní portál, přístupný po čtyřech kamenných stupních, lemovaných nízkou kamennou zídkou. Vyžlabený portál je v horní části širší, v jeho tympanonu je umístěný kamenný reliéf se scénou „Vzkříšení Lazara“. Téměř celá plocha reliéfu je zaplněná celkem pěti postavami. Ústřední postavou je Kristus, stojící v levém poloprofilu. Je oblečený do dlouhého šatu s širokými dlouhými rukávy a s kulatým výstřihem. Obě paže jsou mírně ohnuté v lokti. Pravá je pozdvižená, ruka s nataženými prsty, směřujícími vzhůru, se dlaní obrací k Lazarovi. Levá paže směřuje mírně dolů před tělo, ruka s lehce zahnutými prsty je otočená hřbetem dolů. Předkloněná hlava je zobrazená téměř z profilu. Kristus má dlouhé vlnité vlasy s výraznými stočenými prameny v dolní části, na bradě je krátký vlnitý plnovous. Oči hledí na Lazara, ústa jsou zavřená, obličej má vážný výraz. Za hlavou je plná svatozář s naznačenými paprsky. Lazar se nachází na levé straně reliéfu (z hlediska pozorovatele). Z jeho postavy je vidět pouze horní polovina, zobrazená jako stojící (?) v pravém poloprofilu. Lazar má oděv s dlouhými rukávy a plášť, kryjící hlavu a obě paže. Ruce jsou zkřížené na prsou. Pravá ruka, přeložená přes levou, přidržuje plášť, spadající dolů ve výrazném záhybu. Na hlavě, natočené do pravého profilu, jsou dlouhé vlnité vlasy, z větší části zakryté pláštěm. Na bradě je středně dlouhý plnovous, jehož dolní konec se netypicky zvedá. Oči jsou otevřené, ústa pootevřená. Výrazný je velký orlí nos, na čele jsou vrásky. Lazar se nachází v ohraničeném obdélném prostoru – hrobu či hrobce. Mezi Lazarem a Kristem je muž, zobrazený v levém poloprofilu jako klečící na pravém koleni. Má oděv s širokými dlouhými rukávy a plášť, kryjící i hlavu. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem, zdvižené ruce s nataženými prsty směřují dlaněmi k Lazarovi (palce jsou oddálené od ostatních prstů). Mužovy oči hledí na Lazara, ústa jsou pootevřená. Na bradě je vlnitý plnovous, dole uprostřed rozdělený. Vzadu nad mužovou hlavou je část listnatého stromu a vlevo pod jeho korunou náznak skály. Vpravo od Krista jsou dvě ženské postavy, situované za sebou. Přední z nich je zobrazená klečící na levém koleni v levém profilu. Má dlouhý oděv s dlouhými rukávy, přes paže a záda je přehozená rouška, jejíž cíp spadá za levou paží dolů. Pravá paže není vidět, levá je ohnutá v lokti před tělem – ruka zakrývá obličej. Na hlavě jsou dlouhé vlasy, jejichž tři zvlněné prameny spadají pod rouškou na záda. Za touto klečící ženou stojí druhá žena - v levém poloprofilu a mírně předkloněná. Má šat s dlouhými rukávy, hlavu a záda kryje plášť, jehož záhyby vroubí obličej. Pravá paže není vidět, levá je ohnutá v lokti před tělem – ruka spočívá na zádech přední ženy. Oči hledí směrem k Lazarovi, ústa jsou nepatrně pootevřená. Ve vstupním portálu, který je pod reliéfem zvlněně rozšířený směrem dovnitř, jsou dvoukřídlé dřevěné dveře. Tvoří je svisle kladená prkna s ozdobnými drážkami. Na obou křídlech jsou dva ozdobné panty, tvořené stylizovaným vodorovným stonkem s květy, z něhož nahoru a dolu vycházejí symetricky provedené stáčené úponky, zakončené listy. Na pravém křídle je kovaná klika a ozdobně vykrajovaný štítek zámku – opět s motivy listů a navíc s vyrytými ornamenty. V horní části západní stěny jsou dvě stejná okna, situovaná blíže nárožím. Vnější tvar kamenného ostění je kruhový, vnitřek hlubokého, směrem dovnitř se zužujícího otvoru, je členěný do čtyřlistu. Okna jsou zasklená barevnou vitráží. Ještě výše je na stěně v ose vstupu umístěný kamenný erb rodu Kinských. Jižní průčelí tvoří dvouosá loď a stejně vysoký jednoosý presbytář. V obou osách lodi jsou stejná okna ve špaletě – úzká vysoká, nahoře zakončená do lomeného oblouku. Rozdělená jsou čtyřmi vodorovnými příčlemi, sklo je členěné do kosočtvercové sítě. Pod okny je kamenné ostění. U jihozápadního nároží je k lodi přistavěná válcová schodišťová věž, vyšší než loď. Na jižní straně je v ní vchod, přístupný po čtyřech kamenných schodech, lemovaných nízkou kamennou zídkou. Jednokřídlé dřevěné dveře tvoří svisle kladená prkna s ozdobnými drážkami, dole a uprostřed zpevněnými vodorovnou železnou příčlí, pobitou hřeby. Na dveřích jsou dva panty s ozdobným kováním, tvořeným stylizovaným širokým vodorovným stonkem s květy, z něhož nahoru a dolu vycházejí symetricky provedené stáčené úponky, zakončené listy. Klika je kovaná, štítek zámku, opatřený vyrytými ornamenty, je na jedné straně ozdobně vykrajovaný. Kolem vstupu je kamenné ostění, ve střední a horní části s profilací. Na západní a východní straně věže jsou vždy dva stejné okenní otvory – úzké, nahoře zakončené do mírně lomeného oblouku a lemované kamenným ostěním (nahoře a dole masivnějším). Horní část věže je oddělená kamennou římsou, jejíž situování odpovídá hlavní římse lodi. Zde jsou symetricky rozmístěná tři velká okna ve špaletě. Mají tvar lomeného oblouku, zasklení člení dvě vodorovné příčle. Otvory mají kamenné ostění. Věž má kuželovou střechu s námětkem, krytinou je plech. Ve vrcholu střechy je zasazená vysoká jehla s makovicí. ?