hradiště Zámka

Lokalita leží nad Vltavou na výrazné ostrožně, ohraničené na severní, západní a jižní straně strmými svahy. Nad terén vystupují zbytky opevnění – valů. Místo bylo osídleno od pozdní doby kamenné (eneolitu) v období kultury nálevkovitých pohárů především kultury řivnáčské (kolem 3000 př.K.). Tehdy vzniká sídliště obehnané palisádou zapuštěnou do skalního podloží. Ostrožna byla osídlena také ve starší době bronzové – kultura únětická. Významné jsou i nálezy věteřovské a věteřovsko-mohylové z přechodu starší a střední doby bronzové (kolem 1500 př.K.). Početné nálezy patří i kultuře knovízské. Sídliště existovalo i v době železné, halštatské (7. – 6. stol. př. K.) a je doloženo keramikou kult. bylanské. Slovanská osada zde vznikla až v 6. století po K. Asi na konci 8. stol. bylo na ostrohu vybudováno hradiště opevněné hradbou z hlíny, dřeva a kamenů. Zaniklo na konci 9. století, zřejmě násilně. Vlastní hradiště tvoří trojúhelníková plocha o rozloze cca 6,5 ha.