hrad Pařez

Zříceniny hradu jihozápadně od Pařezské Lhoty na skalním útvaru ze dvou protáhlých skalních bloků, oddělených spárou s uzoučkým průchodem při patě. Dnešní přístup je zčásti po schodech od východu zužující se a stoupající rozsedlinou, přehraženou tarasní zdí z lomového zdiva. Dále nízké zbytky severní a jižní zdi na přilehlých hřbetech a zbytek příčné západní zdi na severním bloku a v nejvyšším místě rozsedliny, uzavírající prostor v rozměrech cca 11 x 9 metrů. Dále západně vpravo menší severní skalní blok, na nějž vede uzoučké vyšlapané schodiště, v bloku vytesána drobná oválná prostora s kupolovitou “klenbou”. Podstatně větší jižní blok vlevo má na povrchu příčné tesané rýhy po založení srubových konstrukcí, na jižním terasovitě pokleslém okraji zbytek hradby založené ve spodní části na segmentový oblouk, východně při něm ve skále dvě vodorovné řady otvorů a na západní spodní části zdiva čtvercové věže o straně cca 6,5 metru, zděné v líci z nepravidelných hrubě přitesaných kvádříků do řádků. Ve vrcholové části bloku vytesány dvě přibližně čtverhranné místnosti s valenými “klenbami” navzájem propojené. Západní spojena s jižní terasou valeně klenutou stoupající chodbičkou, východní prostor má do rozsedliny tesaný portál s obloukem tvaru nepravidelného oslího hřbetu v mělké vpadlině.