hrad Cheb

Hrad sestává z paláce, hradní kaple, Černé věže a pláště opevnění s kasematy. Areál je uzavřen opevněním, dnes sestávající z vnitřní zděné kurtiny na jižní straně a z vnější kurtiny na straně k Ohři a valu s vysokým náspem na západě. Na severní a východní straně je situována silná zeď z lomového zdiva. Z jižní strany je zachován hradní příkop, přes nějž je od jihu přístup do hradu přes dřevěný most do valeného průjezdu. Na místě starého slovanského hradiště z 9. století byl postaven hrad Děpoltem III. z Giengenu a Vohburgu roku 1125. V letech 1179–1188 byla zahájena stavba štaufské falce římsko-německým císařem Fridrichem I. Barbarossou. Kaple jako nedílná součást hradu byla postavena v letech 1189–1197. Hrad vyhořel v r. 1474, v l. 1475–1490 byl palác zvýšen o hrázděné patro a přistavěny hospodářské budovy ve hradním areálu a také věže Skalní a Mlýnská před hradem. Od konce třicetileté války hrad systematicky přestavován na pohraniční pevnost (do r. 1643 první etapa, podle tohoto letopočtu vytesaného nad vchodem do kasemat pod Černou věží, v l. 1675–1700 byl hrad obestavěn dosud zachovanými pevnostními zdmi, příkopem a portálem s mostem, kudy vede dnešní přístup do hradu). Od r. 1742 hrad postupně pustl. V r. 1774 byla Černá věž opatřena horní cihlovou nástavbou. Kaple byla původně zasvěcena sv. Erhardu a sv. Uršule, restaurována v l. 1818 a 1856. Hrad byl opraven v r. 1895.