hospoda, původně kostel

Dům čp. 31 je situovaný při hlavní silnici ve východní části vsi, nedaleko zámecké brány. Dům byl přestavěný z nedokončeného barokního kostela, což se odráží ve hmotě celé stavby. Dvoupatrová stavba na obdélném půdorysu s odsazenou východní částí má podélnou osu vedenou ve směru Z - V. Dům je ukončen mansardovou střechou krytou eternitem. Fasády v celé výšce člení lizény. Západní průčelí je tříosé s novodobými okny a vstupem situovaným na střední osu. Na severní fasádě se zachovaly v západní části dvě osy převážně slepých oken s původním členěním - šambrány s uchy, parapetní římsy a páskovým ornamentem zdobené parapetní pole. Na jižní straně je ve východní části přistavěný zděný přístavek, jejímž jádrem je pravděpodobně zamýšlená sakristie. Jižní fasáda je členěná lizénami, v přízemí jsou prolomená novodobá okna.