horšovská obora

1) poplužní dvůr čp. 1 2) bývalý lovecký pavilon Annaburg 3) venkovská usedlost čp. 2 4) ohradní zeď s branami 5) plocha obory včetně soustavy rybníků Rozsáhlé území horšovské obory nepravidelného půdorysu, vymezené kamennou ohradní zdí, leží mezi obcemi Horšov, Nová Ves a Polžice, západně od Horšovského Týna. Obora byla založena při poplužním dvoře v Horšově pravděpodobně v roce 1593 tehdejším majitelem Horšovského Týna Vilémem Starším Popelem z Lobkovic (1567-1626) v močálovitém přírodním prostředí, příhodném pro chov populací bažantů, koroptví a křepelek. Celá plocha obory byla obehnána kamennou ohradní zdí, na jejíž výstavbu bylo údajně použito zdiva z původní horšovské tvrze nebo spíš biskupského dvorce, stojícího v blízkosti kostela Všech svatých. Do vývoje horšovské obory v 1. polovině 18. století zasáhl významný šlechtický rod Trauttmansdorfů (úprava v parkovém stylu, výstavba loveckého pavilonku, zřízení barokních bran); v té době se místo pojmenování obora používá název velká bažantnice. Území obory (5) leží v rovinatém terénu protkaném sítí vodních toků se dvěma velkými rybníky, spojených navzájem umělými koryty, které regulují vodní systém celé plochy obory. Celý komplex tohoto unikátně dochovaného loveckého zařízení dokreslují sítě zaniklých cest, zřetelné v dosud existujících dubových alejích. V jižní části obory na ostrůvku bývalého velkého rybníka stojí barokní osmiboký lovecký pavilon Annaburg (2). Na severovýchodním okraji obory nad vsí Horšov se nachází bývalý poplužní dvůr (1), tvořený obytnými a hospodářskými budovami v různém stupni dochování, seskupenými kolem zhruba obdélného dvora. Jižně od poplužního dvora v blízkosti kostela Všech svatých stojí v ohradní zdi obory drobná zděná venkovská usedlost čp. 2 (3). Ohradní zeď (4) vymezující celý obvod obory je dosud zachována v téměř nedotčené podobě, zatímco vnitřní plocha obory - zejména její vodní plochy - byla nově technicky upravena. Obora měla od počátku svoji správní budovu, které leží mimo chráněné území obory - při silnici z Horšovského Týna do Polžic, dnes je v objektu umístěn Dětský domov.