gymnázium

Zděná dvoupatrová podsklepená stavba čtvercového půdorysu s atriem uprostřed, na východě s přízemní tělocvičnou (pod sedlovou střechou) vystupující do Havlíčkovy ulice, pod pultovou do atria vyspádovanou nejspíše plechem krytou střechou. Fasády jsou členěny pravidelným systémem lisénových rámů, plochy v nich jsou zdobeny sgrafity, s vrchními vrstvami bílými, spodní probarvené do karmínové červeně, tektonický systém v barvě světlého okru (barevnost tektoniky nepůvodní), nad hlavní římsou atika, sokl z pískovce. Okenní otvory od tříd jsou na výšku obdélné, výplně dvojité dřevěné, tříosé (střední díl pevný), výškově dělené v polovině poutcem. Hlavní západní průčelí orientované do Masarykovy ulice je třináctiosé (4+1+1+1+1+1+4 osy), přičemž prostředních 5 os v patrech patří oknům auly, s dvojítými výplněmi, vnější okna dřevěná, vnitřní jsou vitráže s geometrickou skladbou do olova. Pod nimi hlavní vstup, tříosý, s dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíky, otvory rytmizovány prstencovitě bosovanými pískovcovými polosloupy vynášející kladí v 1. patře s balkonem (na jehož zábradlí nápis: „ČESKÉ STÁT.(NÍ) REFOR.(MNÍ) REÁL.(NÉ) GYMNASIUM“). Nad středním vstupem nadsvětlík nahrazen bustou ing. Bydžovského, bojovníka za české menšinové školství. Severní průčelí do Havlíčkovy ulice je třináctiosé (13+1+1 osa), ve 14. ose je rizalit schodiště s dvoukřídlými dveřmi v přízemí. Na východě na průčelí navazuje osmiosé (7+1 osa) severní průčelí tělocvičny, její jižní dvorní průčelí je též osmiosé (1+7 os) s dveřmi v 1. ose. Jižní průčelí obrácené do dvora školy je třináctiosé (1+1+13 os), přičemž ve 2. ose je rizalit schodiště s dvoukřídlými dveřmi v přízemí. Před 13 ti osami je anglický dvorek, tak že jsou i v suterénu velká okna učeben. Východní průčelí obrácené ke sportovištím za tělocvičnou má po stranách lisénové rámy bez otvorů, mezi nimi je 13 (3+7+3) okenních os, přičemž 7 prostředních oken jsou okna malá. Atrium s pětiosými průčelími sloužilo jako shromažďovací prostor, v 1. patře na západní straně tibuna nesená šesti sloupy a přístupná dvěma dveřmi, proti ní ředitelský balkon, pod nímž fontánka. Omítky se sgrafity, na zdech nápisy, hesla a znaky. Zastřešení s výrazným přesahem do atria, podhledy prkenné, zdobené malováním evokujícím vernakulární revival soudobé národně slohové architektury. V interiéru železobetonové kazetové stropy, podlahy na chodbách mají keramickou dlažbu, v místnostech vlýsky. Interiér tělocvičny zastropen trámovým stropem s malovaným záklopem.