fara a děkanství u sv. Jakuba Většího

Fara a děkanství u sv. Jakuba Většího (zároveň plnící funkci činžovního domu) je řadový dům, stojící na parcele číslo 550, na rohu ulic Jakubská a Rašínova (dle SÚRPMO blok číslo 42), v těsné blízkosti římskokatolického kostela sv. Jakuba Většího. Jedná se o rohový třípatrový dům s otevřeným nádvořím, o dvou křídlech tvaru L, která se stýkají v čelním (zaobleném) průčelí. Vnitřní dispozice domu je třítraktová: 1. trakt je obytný, 2. trakt je vstupní a schodišťový a 3. trakt je obytný s obchodním přízemím. Jihovýchodní průčelí domu (1. traktu v Jakubské ulici) je zleva šestiosé, přičemž spojenou 5. a 6. osu vyplňuje mírně předstupující rizalit s arkýřem. Fasáda je hladká, v nárožích rizalitu rustikovaná. Vyvýšený kamenný sokl budovy je v přízemí prolomen šesti uzavřenými sklepními průduchy s mříží, nad kterými se nachází šest oken se segmentovými záklenky s naznačenými klenáky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují oblouny s výžlabky, prolamované parapetní výplně pak zubovce. Nad okny v rizalitu předstupuje krakorcovitá trnož mělkého arkýře, který vybíhá do 1. a 2. patra. Fasáda prvního patra je od přízemí oddělena kordonovou římsou a je prosvětlena šesti okny. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s dvoudílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují polosloupky (v arkýři meziokenní opěráčky), složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Půlkruhovité suprafenestry (v arkýři segmentové) mají slepé kružbové výplně (v arkýři přetínané), které jsou zakončeny vimperky s kyticemi a postranními fiálami s kraby. Nad okny v arkýři se nachází bohatá parapetní kružba zakončená římsou. Fasáda druhého patra je prosvětlena šesti okny se sedlovými záklenky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a mimo arkýř osazená ve špaletách na podokenních, patkami podepřených římsách. Ostění oken rámují přetínané pruty, v arkýři navíc drobné meziokenní polosloupky, složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Nad okny v arkýři se nachází římsa s parapetní kružbou. Fasáda třetího patra je prosvětlena sedmi okny, přičemž rizalit nad arkýřem vyplňuje balkon se třemi okny. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s dvoudílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních polygonálních římsách. Jejich ostění rámují výžlabky. Jiná okna jsou na balkoně, neboť mají segmentové záklenky s klenbičkami a ustupují za líc zdiva. Kápě podpírají meziokenní svazková žebra s konzolami. Korunu zdiva vyplňuje slepý kružbový pás. Sedlová střecha, ozdobená třemi vikýřky, je od třetího patra oddělena korunní římsou, na níž jsou posazeny zdobné patky. Nad rizalitem se vypíná trojúhelný štít zakončený kyticí a postranními fiálami. V jeho ose je umístěna trojboká nika, po stranách pak kamenné lucerny se stříškami. Čelní (zaoblené) průčelí domu (2. traktu naproti kostelu sv. Jakuba Většího) je tříosé. Fasáda je hladká, s kamenným soklem. 2. (centrální) osu přízemí prolamuje sedlový vstupní portál s profilovaným ostěním a se schody. Před ním se nachází portikus, který podpírají dva sloupky složené z podstavců (ohrazených kovovým plůtkem), prstenců, dříků a hlavic. Nadpraží vyplňuje lomený oblouk, zakončený vimperkem s křížovou kyticí a postranními fiálami s kraby. Vstupní dveře jsou dřevěné, jednodílné. Postranní osy přízemí (1. a 3.) pak prosvětlují dvě okna se segmentovými záklenky s naznačenými klenáky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují oblouny s výžlabky, prolamované parapetní výplně pak zubovce. Fasáda prvního patra je od přízemí oddělena kordonovou římsou a je prosvětlena třemi okny. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s dvoudílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují polosloupky, složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Půlkruhovité suprafenestry mají slepé kružbové výplně, které jsou zakončeny vimperky s kyticemi a postranními fiálami s kraby. Meziokenní prostor prolamují mělké niky na podstavcích, ve vrcholech zakončené drobnými cimbuřími. Fasáda druhého patra je prosvětlena třemi vitrážovými okny se sedlovými záklenky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních, patkami podepřených římsách. Ostění oken rámují přetínané pruty. Nad okny se nachází římsa s parapetní kružbou a s trojhrannými příporkami. Třetí patro vyplňuje terasa, která je postavena nad oblým jihovýchodním nárožím. Korunu zdiva vyplňuje slepý kružbový pás. Sedlová střecha, ozdobená dvěma vikýřky, je od třetího patra oddělena korunní římsou. V ose střechy se pak vypíná štíhlá plechová vížka s oknem, ochozem, lucernou a špicí. Východní průčelí domu (3. traktu v Rašínově ulici) je zleva šestiosé, přičemž spojenou 1. a 2. osu vyplňuje mírně předstupující rizalit s arkýřem. Fasáda je hladká, v nárožích rizalitu rustikovaná. Vyvýšený kamenný sokl budovy je v 1. a 2. ose přízemí prolomen dvěma uzavřenými sklepními průduchy s mříží, nad kterými se nachází dvě okna se segmentovými záklenky s naznačenými klenáky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují oblouny s výžlabky, prolamované parapetní výplně pak zubovce. Nad okny předstupuje krakorcovitá trnož mělkého arkýře, který vybíhá do 1. a 2. patra. 3. až 6. osu přízemí naopak prolamují vstupy se schody do jednotlivých obchodních přízemí, mezi nimiž je vjezd do dvora s vraty. Přístupy vytvářejí podloubí se segmentovými záklenky s naznačenými klenáky a ustupují za líc zdiva. Jejich ostění rámují oblouny s výžlabky, mezivýkladkové plochy pak profilované přípory s polosloupky, složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Fasáda prvního patra je od přízemí oddělena kordonovou římsou a je prosvětlena šesti okny. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s dvoudílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních římsách. Jejich ostění rámují polosloupky (v arkýři meziokenní opěráčky), složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Půlkruhovité suprafenestry (v arkýři segmentové) mají slepé kružbové výplně (v arkýři přetínané), které jsou zakončeny vimperky s kyticemi a postranními fiálami s kraby. Nad okny v arkýři se nachází bohatá parapetní kružba zakončená římsou. Fasáda druhého patra je prosvětlena šesti okny se sedlovými záklenky. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s jednodílnými světlíky a mimo arkýř osazená ve špaletách na podokenních, patkami podepřených římsách. Ostění oken rámují přetínané pruty, v arkýři navíc drobné meziokenní polosloupky, složené z podstavců, prstenců, dříků a hlavic. Nad okny v arkýři se nachází římsa s parapetní kružbou. Fasáda třetího patra je prosvětlena sedmi okny, přičemž rizalit nad arkýřem vyplňuje balkon se třemi okny. Okna jsou dřevěná, dvoudílná s dvoudílnými světlíky a osazená ve špaletách na podokenních polygonálních římsách. Jejich ostění rámují výžlabky. Jiná okna jsou na balkoně, neboť mají segmentové záklenky s klenbičkami a ustupují za líc zdiva. Kápě podpírají meziokenní svazková žebra s konzolami. Korunu zdiva vyplňuje slepý kružbový pás. Sedlová střecha, ozdobená třemi vikýřky, je od třetího patra oddělena korunní římsou, na níž jsou posazeny zdobné patky. Nad rizalitem se vypíná trojúhelný štít zakončený kyticí a postranními fiálami. V jeho ose je umístěna trojboká nika, po stranách pak kamenné lucerny se stříškami. Fasáda nádvorního průčelí je hladká, třípatrová a devítiosá, ve vrcholu zakončená korunní římsou. Všechna okna a dveře mají profilovaná ostění. Západní průčelí 3. traktu (směřujícího do Rašínovy ulice) je zleva čtyřosé, z nějž 1. a 2. osu tvoří ustupující křídlo s pavlačemi. Nosnou zeď prosvětlují okna a prolamují dveře, včetně nároží. Také fasádu 3. a 4. osy prosvětlují okna. Přízemí 3. osy prolamuje vjezd do Rašínovy ulice, uzavřený kovovými vraty. K severní zdi je pak přistavěna sousední budova. Zalomené průčelí 2. traktu (směřujícího ke kostelu) je jednoosé. Do druhého patra je tvořeno mírně předstupujícím rizalitem, zakončeným římsou. Osu suterénu prolamují dveře do zadní prostory vestibulu. Nad nimi se nacházejí okna schodišťového traktu. Osu 1. mezipodlaží prosvětlují dvě okna s trojlaločnými záklenky, osu 2. mezipodlaží velké okno se segmentovým záklenkem, osu 3. mezipodlaží pak obdobně velké okno se stlačeným záklenkem. Severozápadní průčelí 1. traktu (směřujícího do Jakubské ulice) je zleva čtyřosé, z nějž 1. a 2. (dvoupatrovou) osu prosvětlují okna. Přízemí 1. osy prolamuje vnitřní podloubí se segmentovým záklenkem. Prostora je v suterénu a v přízemí prosvětlena velkými okny, na jihozápadní straně pak okénky. 3. a 4. osu tvoří ustupující křídlo s pavlačemi. Nosnou zeď prosvětlují okna a prolamují dveře, včetně nároží. K jihozápadní zdi je pak přistavěna sousední budova.